Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Обяви за свободни места за лекари специализанти


Конкурс за заемане на следните длъжности:

 • Лекар-специализант по Клинична хематология – 2 места в Клиника по хематология в СБАЛХЗ ЕАД.
 • Лекар - специализант по Клинична микробиология - 1 място в Лаборатория по микробиология към Диагностично-консултативния блок в СБАЛХЗ ЕАД.

Място на работа: гр. София, район „Студентски” бул. „Климент Охрдиски” № 1А.

Характер на работата:  Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Изисквания за длъжността:

 • Образование: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Лицето да не е осъждано и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие:

 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина” – за длъжността лекар-специализант по Клинична имунология;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация (ако има такива);
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв).

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документи за кандидатстване се подават в СБАЛХЗ ЕАД, гр. София, район „Студентски” бул. „Климент Охрдиски” № 1А – отдел „Деловодство”, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, тел. 02/4542 174;
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
 • Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност „ Клинична хематология “;
 • Конкурс за избор на Лекар-специализант по „Клинична микробиология“.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите, подали своите документи, се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

Ред за провеждане на конкурса:

 • Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция;
 • Втори етап – с допуснатите кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия. В образуването на бала се вземат предвид: средният успех от следването и от държавните изпити; оценката от дипломата по специалността; резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,50. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията с право на глас. В класирането не участват кандидати, получили оценка под 4,50.
 • Избраните кандидати се назначават на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.