ДАТА НА ЗАЩИТА: 09.07.2024 г. от 13.00 ч.

Откритото заседание на Научното жури  ще се проведе в Заседателната зала на „СБАЛХЗ-ЕАД“, София до запълване на допустимия капацитет. Може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/wgu-iiwb-ojd

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд: Проучване на аберантната свръхекспресия на BAАLC гена при остри миелоидни левкемии и миелодиспластични синдроми“

Научен ръководител:

проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф.д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм. – СБАЛХЗ, гр.София

Членове:

 1. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, дм –– СБАЛХЗ, гр. София,
 2. Проф. д-р Лияна Тодорова Герчева-Кючукова, дм – Аджибадем Сити Клиник, гр. София,
 3. Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, дмн – „Централ Онко Хоспитал“, гр. Пловдив,
 4. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев,дм– УМБАЛ „Александровска“, гр.София,

Резервни членове:

 1. Доц.д-р Лидия Иванова Гърчева, дм – СБАЛХЗ ЕАД, София.
 2. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – УМБАЛ „Георги Странски“, гр. Плевен

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм–  вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р, Лияна Тодорова Герчева-Кючукова дм – външен член за СБАЛХЗ;

Становища

 1. Доц.д-р Мимоза Цветанова Станева, дм – СБАЛХЗ- ЕАД, гр. София, вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, дмн – МБАЛ „Централ Онко Хоспитал“,гр. Пловдив, външен член за СБАЛХЗ;
 3. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев,дм– УМБАЛ „Александровска“,гр.София, външен член за СБАЛХЗ;

Приложени файлове:

Автореферат на д-р Емил Иванов Алексов

Дисертация на д-р Емил Иванов Алексов

Рецензия от проф. д-р Донка Василева-Белниколовска, дм

Рецензия от проф.д-р Лиана Герчева-Кючукова, дм

Становище от проф. д-р Стефчо Горанов, дмн

Становище от доц. д-р Евгений Хаджиев, дм

Становище от доц. д-р Мимоза Станева, дм


Добавете АОП №

Дата и час