Дата на защита:  04.07.2024 г. от 13.00 ч.

Откритото заседание на Научното жури  ще се проведе в Заседателната зала на „СБАЛХЗ-ЕАД“, София до запълване на допустимия капацитет. Може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате  следния линк:

https://meet.google.com/gmh-mhhb-aoc

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма  „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд: Ранно лимфоцитно възстановяване като независим прогностичен фактор за изхода от алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при пациенти със злокачествени хематологични заболявания

Научен ръководител:

проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм

Научно жури:

Председател:

 1. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм. – СБАЛХЗ, гр.София

Членове:

 1. Проф. д-р Румен Стойков Попов, дм – ВМА – гр. София,
 2. Проф. д-р Милчо Станев Минчев, дм – СБАЛХЗ- ЕАД, гр. София,
 3. Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, дмн – МБАЛ „Централ Онко Хоспитал“, гр. Пловдив,
 4. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – УМБАЛ „Георги Странски“, гр. Плевен,

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дм – СБАЛХЗ ЕАД, София.
 2. Доц. д-р Евгени Александров Хаджиев,дм – УМБАЛ „Александровска“

Рецензенти:

 1. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Румен Стойков Попов, дм – ВМА – гр. София, външен член за СБАЛХЗ;

Становища

 1. Проф. д-р Милчо Станев Минчев, дм – СБАЛХЗ- ЕАД, гр. София, вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Стефчо Емилов Горанов, дмн– МБАЛ „Централ Онко Хоспитал“, гр. Пловдив, външен член на СБАЛХЗ;
 3. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – УМБАЛ „Георги Странски“, гр. Плевен, външен член на СБАЛХЗ;

Прикачени файлове (PDF)

Автореферат на д-р Камелия Костадинова

Дисертация на д-р Камелия Костадинова

Рецензия от доц. д-р Иван Тонев,дм

Рецензия проф. д-р Румен Попов,дм

Становище от проф.д-р Милчо Минчев,дм

Становище от проф. д-р Стефчо Горанов,дмн

Становище от доц. д-р Ваня Славчева,дм


Добавете АОП №

Дата и час