Дата на защита:  29.04.2024 г. от 13.30 ч.

Откритото заседание на Научното жури  ще се проведе в Аула  на УМБАЛ  „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, София до запълване на допустимия капацитет, може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате  следния линк:

https://meet.google.com/ncx-ames-jgq

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма  „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд: „ПРОБЛЕМИ В ТРАНСФУЗИОННАТА ПРАКТИКА И РАЗХОД – РЕЗУЛТАТ АНАЛИЗ ПРИ АЛОГЕННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ“

Научени ръководители: Проф. д-р Милчо Станев Минчев, дм

Научен консултант: Проф. д-р Цветелина Милчева Петрова – Готова. дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Тошко Желев Лисичков, дмн — СБАЛХЗ ЕАД, София;

Членове:

 1. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм, КДКХО, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД, София;
 2. Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм — СБАЛХЗ, София;
 3. Проф. д-р Румен Стойков Попов, д.м., Център по трансфузионна хематология към МБАЛ   на ВМА София;
 4. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм, София.

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, дм – СБАЛХЗ, София.
 2. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм – УМБАЛ „Александровска”, София.

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Тошко Желев Лисичков, дмн — вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм, КДКХО, УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД, София – външен член за СБАЛХЗ;

Становища

 1. Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм — вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Румен Стойков Попов, д.м., Център по трансфузионна хематология към МБАЛ   на ВМА София – външен член за СБАЛХЗ;
 3. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм, София.

Приложени файлове:


Добавете АОП №

Дата и час