ПРОГРАМА

ЗА ТЕМАТИЧЕН КУРС

” А Ф Е Р Е З А “

22.04.2024– 26.04.2024г.

СБАЛХЗ-ЕАД гр. София

  1. Теоретична част: лекции с дискусии и въпроси

Лекциите се провеждат в заседателната зала и включват 1 час презентация и 30 минути дискусия с въпроси и отговори (за всяка общо 2 академични часа).

  1. Практическа част: работа с оборудване и пациенти – тренировъчни занятия

Тренировъчните сесии се провеждат в Направление „Получаване и съхранение на хемопоетични стволови клетки“ на 3ия етаж – общо 2 академични часа

Дата Час Теми на лекциите и занятията Лектор
22.04.2024

Понеделник

09:00 – 10:30 Принципи на аферезата и клетъчната сепарация.

Видове аферезни процедури.

Клинично приложение.

Проф. Милчо Минчев
10:30 – 12:00 Плазмафереза на пациент с автоимунно заболяване/ хипервискозен синдром/ болест на леките вериги/

тромботична микроангиопатия

Доц. Иван

Тонев

23.04.2024

Вторник

09:00 – 10:30 Терапевтична плазмафереза.

Показания.

Клинично приложение

Проф. Милчо Минчев/

Доц. Иван

Тонев

10:30 – 12:00 Събиране, последваща обработка и замразяване на хемопоетични стволови клетки от периферна кръв на пациент, планиран за автоложна трансплантация на ХСК (левкафереза след мобилизация) Доц. Иван

Тонев /

Д-р Станислав Симеонов

24.04.2024

Сряда

09:00 – 10:30 Мобилизация на ХСК. Левкафереза – терапевтична и след мобилизация. Получаване на костен мозък и последващата му обработка. Еритроцитни аферези – показания и техника. Проф. Милчо Минчев/ Доц. Иван

Тонев

10:30 – 12:00 Събиране на ХСК след мобилизация – пациент, планиран за автоложна ТХСК (автоТХСК) или

здрав родствен дарител за алогенна ТХСК (алоТХСК)

Д-р Станислав Симеонов
25.04.2024

Четвъртък

09:00 – 10:30 Фотофереза. Принципи и техника. Показания и честота. Типични клинични случаи. Проф. Милчо Минчев/ Доц. Иван

Тонев

10:30 – 12:00 Фотоферезна процедура на пациент с GvHD/ синдром на Sezary/ автоимунно заболяване Д-р Станислав Симеонов
26.04.2024

Петък

09:00 – 10:30 Заключителна обобщаваща лекция.

Оценка на практическите умения

Доц. И. Тонев,

Д-р С. Симеонов


Добавете АОП №

Дата и час