Дата на защита:  26.03.2024 г. от 13.00 ч.

Откритото заседание на Научното жури  ще се проведе в Заседателната зала на „СБАЛХЗ ЕАД“, София до запълване на допустимия капацитет, може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате  следния линк:

https://meet.google.com/adr-qyfd-gmy

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма  „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд: ”МИЕЛОФИБРОЗА – РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕ RUXOLITINIB, ПОДХОД И БЪДЕЩЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО, СОЦИАЛНА ТЕЖЕСТ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

Научени ръководители:

Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм.

Доц. Константин Тихомиров Ташков, дф.

Научно жури:

Председател:

  1. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева дм – СБАЛХЗ, София;

Членове:

2. Проф. Мария Йорданова Димитрова, дф – ФФ – МУ София

3. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – Плевен, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

4. Доц. д-р Лидия Иванова Гърчева, дм – СБАЛХЗ, София;

5. Доц. Зорница Емилова Миткова, дф – ФФ – МУ София;

Резервни членове:

  1. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм – УМБАЛ „Александровска”, София.
  2. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм – СБАЛХЗ, София.

Рецензенти:

  1. Проф. Мария Йорданова Димитрова, дф – ФФ – МУ София – външен член за СБАЛХЗ;
  2. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – Плевен, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – външен член за СБАЛХЗ;

Становища

  1. Доц. д-р Лидия Иванова Гърчева, дм – София; вътрешен член за СБАЛХЗ;
  2. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, дм – София – вътрешен член за СБАЛХЗ;
  3. Доц. Зорница Емилова Миткова дф – ФФ – МУ София – външен член за СБАЛХЗ;

Приложени файлове:


Добавете АОП №

Дата и час