Дата на защита: 19.03.2024 г. от 13.00 ч.

Откритото заседание на Научното жури ще се проведе в Заседателната зала на „СБАЛХЗ ЕАД“, София до запълване на допустимия капацитет, може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/fna-ycuf-vnm

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 
7.1 „Медицина“

Докторска програма: „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд: ”ЧЕСТОТА, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ НА EVI1 СВРЪХЕКСПРЕСИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ”.

Научен ръководител:

Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов дм.

Научен Консултант:

Проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, дм.

Научно жури:

Председател:

1. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм –СБАЛХЗ, гр.София;

Членове:

2. Проф. д-р Лияна Тодорова Герчева-Кючукова, дм – Аджибадем, Сити Клиник, София гр. София,
3. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
4. Проф. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, дм – МУ Пловдив -външен член за СБАЛХЗ;
5. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм – УМБАЛ „Александровска”, София – външен член за СБАЛХЗ;

Резервни членове:

6. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, дм – „СБАЛХЗ“ София.
7. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – Плевен, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Рецензенти:

  1. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
  2. Проф. д-р Лияна Тодорова Герчева-Кючукова, дм – Аджибадем, Сити Клиник, София – външен член за СБАЛХЗ;

Становища:

  1. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
  2. Проф. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, дм – МУ Пловдив -външен член за СБАЛХЗ;
  3. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм – УМБАЛ „Александровска”, София – външен член за СБАЛХЗ;

Приложени файлове:

Автореферат на д-р Красен Венков
Дисертационен труд на д-р Красен Венков
Рецензия от проф. д-р Д. Василева – Белниколовска, дм
Рецензия от проф. д-р Л. Герчева – Кючукова, дм
Становище от доц. д-р И. Тонев, дм
Становище от проф. д-р В. Горанова – Маринова, дм
Становище от доц. д-р Е. Хаджиев, дм


Добавете АОП №

Дата и час