Рецензии и становища на научното жури

Кандидат: д-р Атанас Митков Банчев, дм

Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на академична длъжност „Доцент“– един брой за нуждите на Клиниката по хематология към  СБАЛХЗ  ЕАД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хематология и преливане на кръв“, публикуван в Държавен вестник, бр. 24 от 17 март 2023г.

Заповед №З-72/26.05.2023 на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ  ЕАД, за състав на Научното жури:

Председател на научното жури:

Проф. д-р Тошко Желев Лисичков, дмн – вътрешен член;

Рецензенти:

  1. Проф. д-р Тошко Желев Лисичков, дмн – вътрешен член за СБАЛХЗ;
  2. Проф. д-р Румен Малинов Стоилов, дм – външен член

Становища:

3. Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
4. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
5. Проф. д-р Веселина Стефанова Горанова – Маринова, дм – външен член
6. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. – външен член;
7. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм – външен член.

Резюмета на представените публикации


Добавете АОП №

Дата и час