Рецензии и становища на научното жури

Кандидатд-р Иван Димитров Тонев, дм

Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на академична длъжност „Доцент“– един брой за нуждите на Клиниката по хематология към  СБАЛХЗ  ЕАД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хематология и преливане на кръв“, публикуван в Държавен вестник, бр. 24 от 17 март 2023г.

Заповед №З-71/26.05.2023 на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ  ЕАД, за състав на Научното жури:

Председател на научното жури:

Проф. д-р Донка Петкова Василева, дм. – вътрешен член;

Рецензенти:

1. Проф. д-р Донка Петкова Василева, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
2. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм – външен член.

Становища:

3. Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ, София;
4. Доц. д-р Лидия Иванова Гърчева, дм  – вътрешен член за СБАЛХЗ, София;
5. Проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн – външен член;
6. Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм – външен член;
7. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – външен член.

Резюмета на представените публикации


Добавете АОП №

Дата и час