Рецензии и становища на научното жури Кандидат:  д-р Иван Димитров Тонев, дм Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на Read more Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за заемане на академична длъжност „Доцент“