ПОКАНА за участие в процедура

за

ИЗБОР НА БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

На основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, изпълнителният директор на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД отправя настоящата покана до всички заинтересовани кредитни институции (банки), притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България, да представят оферти за участие в процедура за избор на финансова институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД за срок от 12 месеца.

I.ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Предметът на процедурата обхваща следните финансови услуги:

 1. Свободни парични средства — депозити и разплащателни сметки; разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;
 2. Платежни и свързани услуги, в т. ч. управление на разплащателни и други сметки.
II.ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на услугата за целия срок на договора (12 месеца) за всички изпълнители е до 15000 лв. (петнадесет хиляди) на всяка избрана банка.

III.КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице — търговец по смисъла на ТЗ, което притежава валиден към датата на провеждане на процедурата лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ. Представя се заверено от участника копие на лиценза.
 2. Участниците да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен рейтинг с оценка, присъдена от някоя от следните рейтингови агенции: Standard & Poor’s, Fitch, Българска агенция за кредитен рейтинг или Moody’s.
 3. Участниците следва да притежават технически възможности за изпълнение предмета на процедурата.
 4. Участниците следва да имат опит минимум 5 години в предоставянето на финансови услуги.
 5. Участниците следва да разполагат с възможност да предоставят услугата електронно банкиране (активно и пасивно), което трябва да включва минимум следното:
 • достъп в реално време до услугите на банката, с висока степен на сигурност, интегрирано в Интернет средата.
 • справка на състоянието и движенията по сметката;
 • извършване на вътрешнобанкови и междубанкови плащания в левове.
  1. Участниците следва да предоставят информация за следните банкови услуги

7.1. Свободни парични средства:

 • депозитни сметки в български лева – размер на лихвен процент.
 • разплащателни сметки в български лева.

7.2. Платежни и свързани услуги:

 • депозитни продукти в български лева – размер на лихвен процент;
 • такси за откриване на разплащателни сметки;
 • месечна такса за обслужване на разплащателни сметки;
 • теглене и вноски в лева от разплащателните сметки;
 • вътрешнобанкови и междубанкови преводи в лева (такса операции);
 • разплащания чрез системата РИНГС;
 • преводи, инициирани по електронен път – вътрешнобанкови и междубанкови (интернет банкиране);
 • електронно разплащане;
 • такси за обслужване на дебитни карти;
 • такси за обслужване на разплащателната сметка към дебитните карти на служителите;
  1. Участниците следва да предлагат безплатно издаване на писмо в края на годината за наличностите по банкови сметки.
  2. Участниците следва да осигурят възможност при електронно банкиране да се четат имената на наредителите/лицата, подписали платежното нареждане.
IV.  ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1.    Форма на офертата

Офертата се запечатва непрозрачен плик/опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът следва да посочи адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и да изпише предмета на процедурата.

Пликът с офертата (документацията за участие) следва да съдържа всички изискуеми документи за подбор на участниците и попълнена ценова оферта – запечатана в непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения освен изискуемите по тази процедура.

Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат.

Всички документи от офертата се подписват от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице, като в случая се прилага и нотариално заверено пълномощно в оригинал.

Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия или на изрично упълномощено от него лице и мокър печат.

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти.

Офертата с приложените документи се представят в систематизиран вид, съобразно списъка на документите.

2.    Съдържание на плика с офертата (документация за участие):

2.1. Заявление за участие – Образец № 1;

2.2. Декларация за технически възможности и капацитет – Образец № 2;

2.3. Доказателства за технически възможности и капацитет:

Ø  презентация на банката, включваща и информация за предоставяните услуги през последните 5 (пет) години с предмет, сходен с този на настоящата процедура;

Ø  писмена обосновка  за предоставяне на услугата интернет банкиране с електронен подпис, с описание на ниво на сигурност на плащанията чрез интернет банкиране, брой и описание на защитните механизми и техническата характеристика на услугата и видовете банкови услуги, които могат да се ползват чрез интернет банкиране;

2.4. Лиценз за извършване на банкова дейност  – копие, заверено от участника;

2.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника при подписване на документите по процедурата – оригинал или нотариално заверен препис;

2.6. Проект на договора – Образец № 3, подписан на всяка страница от участника, като предлаганите цени на услуги не се попълват;

2.7. Декларация за защита на личните данни – Образец № 4;

2.8. Други документи по неколичествените критерии по преценка на участника;

2.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. Списъкът се прилага в началото на офертата преди всички други документи.

2.10. Плик „Предлагани ценови параметри“ – отделен запечатан непрозрачен плик (поставен в плика с документацията за участие), в който се поставя Ценовата оферта – Образец № 5, като се посочват единични цени за всяка една банкова услуга/операция,  съгласно изискванията на Възложителя.

3.    Подаване на офертите

Участниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят офертите си на място или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и в срок, съгласно посочения в поканата за участие в процедурата.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик/опаковка, с ненарушена цялост, върху която участникът следва да посочи адрес за кореспонденция,  телефон и електронен адрес и да изпише предмета на процедурата: Избор на до две банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД за срок от 12 месеца.

Не се приема оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или е в прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост плик/опаковка.

В случай, че се ползват услугите на упълномощено лице участникът представя нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата, упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредният номер, датата и точния час на получаване/представяне на офертата на определеното за целта място. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Участникът поема всички рискове по предаването на офертата, включително и непреодолима сила.

Офертата може да се изпрати и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако кандидат участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай, кандидат участникът следва да изпрати офертата по начин, обезпечаващ нейното пристигане на посочения от „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД адрес преди обявения краен срок за подаване на офертата. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка и в тежест на участника.

За подадена в срок оферта се счита и тази, която е постъпила до изтичане на работното време на дружеството в деня, преди обявения ден за отваряне на офертите и при условие, че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по – късна от посочената крайна дата за подаване на офертите. Неотговарящите на тези условия оферти се считат за нередовни.

4.    Валидност на офертите

Участниците са обвързани с офертите си за период от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора.

 1. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерият по който ще се оценяват офертите в процедурата е „най-ниска цена“.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред,  като на първо място се класира участникът, чиято оферта е с най-ниска предложена цена. В случай, че двама или повече участници имат еднаква предложена цена се класират и двете оферти.

Възложителят сключва договор с участниците, класирани на първите две места, съгласно предложените от тях условия и стойности, за срок от 12 (дванадесет) месеца.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 1. В срок до 3 (три) работни дни след утвърждаване на протокола от работата на комисията, участниците ще бъдат уведомени писмено на посочените от тях електронни адреси за кореспонденция.
 2. В случай, че определен за изпълнител участник не сключи договор в срок до 5 (пет) работни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител, Възложителят може да сключи договор с класирания на следващо място участник в процедурата.
VII. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оферти за участие в процедурата се приемат в деловодството на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД в гр. София, бул. „Климент Охридски“ №  1А, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30 часа до 31.03.2023 г. включително.

VIII. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите ще се извърши на 01.04.2023г. в 10:00 часа от Комисия, назначена от изпълнителния директор на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, на закрито заседание.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Образци на документи за участие в процедурата:

Пълният текст на заповедта може да свалите тук
Може да свалите поканата за участие тук


Добавете АОП №

Дата и час