„Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ – два броя за нуждите на Клиниката по хематология към СБАЛХЗ ЕАД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и  научна специалност „Хематология и преливане на кръв“, публикувана в ДВ  бр. 24 от петък, 17 март 2023 г.

Срок за подаване на документите – 2/два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи –  Деловодството на СБАЛХЗ ЕАД, София, 1797, ул. „Климент Охридски“ № 1А, телефон за контакти 02/ 4542177.

Прочети пълната заповед тук


Добавете АОП №

Дата и час