„Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ – два броя за нуждите на Read more СБАЛХЗ обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“