Конкурс за заемане на следните длъжности:

 • Лекар-специализант по Клинична хематология – 2 места в Клиника по хематология в СБАЛХЗ ЕАД.
 • Лекар – специализант по Клинична микробиология – 1 място в Лаборатория по микробиология към Диагностично-консултативния блок в СБАЛХЗ ЕАД.

Място на работа: гр. София, район „Студентски” бул. „Климент Охрдиски” № 1А.

Характер на работата:  Провеждане на обучение за придобиване на специалност по реда на Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ. Обучението се осъществява, чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Изисквания за длъжността:

 • Образование: Висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Лицето да не е осъждано и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Необходими документи за участие:

 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина” – за длъжността лекар-специализант по Клинична имунология;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация (ако има такива);
 • Документ за трудов стаж (ако има такъв).

Срок и ред за подаване на документи за участие в конкурса:

 • Документи за кандидатстване се подават в СБАЛХЗ ЕАД, гр. София, район „Студентски” бул. „Климент Охрдиски” № 1А – отдел „Деловодство”, всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, тел. 02/4542 174;
 • Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано:
 • Конкурс за избор на Лекар – специализант по клинична специалност „ Клинична хематология “;
 • Конкурс за избор на Лекар-специализант по „Клинична микробиология“.
 • Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат в първия следващ работен ден. На кандидатите, подали своите документи, се предоставя копие на Длъжностна характеристика.

Ред за провеждане на конкурса:

 • Първи етап – след изтичане на обявения срок документите на кандидатите ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване се счита, че кандидатите дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция;
 • Втори етап – с допуснатите кандидати от първия етап ще бъде проведено събеседване за оценка на кандидатурата от определена за целта комисия. В образуването на бала се вземат предвид: средният успех от следването и от държавните изпити; оценката от дипломата по специалността; резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Членовете на конкурсната комисия с право на глас оценяват кандидатите по шестобалната система през 0,50. Крайният резултат е средно аритметично число от оценките на всички членове на комисията с право на глас. В класирането не участват кандидати, получили оценка под 4,50.
 • Избраните кандидати се назначават на трудов договор по чл. 68, ал. 1 т. 2 от КТ и условията на Наредба № 1 /22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Добавете АОП №

Дата и час