Рецензии и становища на научното жури

Кандидат д-р Лидия Иванова Гърчева, дм

Рецензии и становища на членовете на научното жури по обявен конкурс на избор за
заемане на академична длъжност „Доцент“– един брой за нуждите на Консултативно –
диагностичен блок към СБАЛХЗ – ЕАД в област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хематология
и преливане на кръв“, публикуван в Държавен вестник, бр. 59 от 26 юли 2022г.

Заповед №З-124/06.10.2022 на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ – ЕАД, за състав на Научното жури:

Председател на научното жури:

  1. Проф. д-р Донка Василева, д.м. – вътрешен член;

Рецензенти:

  1. Проф. д-р Христо Тасков, д.м.н. – външен член;
  2. Проф. д-р Веселина Горанова, д.м. –външен член;

Становища:

  1. Проф. д-р Донка Василева, д.м. – вътрешен член;
  2. Проф. д-р Бранимир Спасов, д.м. – вътрешен член;
  3. Проф. д-р Добрин Константинов, д.м. – външен член;
  4. Проф. д-р Мария Николова, д.м.н.– външен член;
  5. Проф. д-р Лиана Герчева, д.м. – външен член;

Резюмета на представените публикации


Добавете АОП №

Дата и час