Дата на публикуване: 26.07.2022г.       

„Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ – един брой за нуждите на Консултативно – диагностичен блок към СБАЛХЗ ЕАД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хематология и преливане на кръв“, публикуван  в ДВ  бр.59 от вторник, 26 юли 2022 г.

       Срок за подаване на документите – 2/два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

       Справки и документи –  Деловодството на СБАЛХЗ ЕАД, София, 1797, ул. „Климент Охридски“ № 1А, телефон за контакти 02/ 4542177.

Заповед конкурс доцент


Добавете АОП №

Дата и час