Дата на публикуване: 26.07.2022г.        „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ Read more Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“