ОБЯВА

„Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД /СБАЛХЗ ЕАД/ на основание Заповед № З –  51/ 12.05.2022г. на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД, чл. 68 от КТ чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл. 90 и следващите от КТ  и Правилника за вътрешния ред в СБАЛХЗ ЕАД, обявява конкурс за следните длъжностти:

 • „Лекар, специализант“по специалност: „Клинична хематология“ – 2 места;
 • „Лекар, специализант“ по специалност: „Клинична имунология“ – 1 място;
 • „Лекар, специализант“ по специалност:  „Клинична лаборатория“ – 1  място;
 • „Лекар, специализант“ по специалност: „Трансфузионна хематология“ – 1 място;
 • „Лекар, специализант“ по специалност: „Микробиология“ – 1 място.
 1. Длъжностите се обявяват за заемане по трудово правоотношение съгласно Наредба № 1/ 22.01.2015 г. на МЗ;
 2. Място на работа: СБАЛХЗ ЕАД, гр. София, 1797, бул. „Климент Охридски” № 1А;
 3. Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалности по реда на Наредба № 1/ 22.01.2015 г. на МЗ.
 4. Изисквания за длъжностите:
 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.
 1. Ред за провеждане на конкурса:
 • Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на СБАЛХЗ ЕАД;
 • Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност;
 • Трети етап – Провеждане на събеседване.
 1. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
 • средният успех от следването и от държавните изпити;
 • оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 • резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 • другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
 1. Публикуване на обявата:
 • На официалния сайт на СБАЛХЗ ЕАД;
 • В централен ежедневник.
 1. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс, като прилагат следните документи:
 • Диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;
 • Автобиография;
 • Актуално удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор със СБАЛХЗ ЕАД;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката – само за лекарите, които са чужди граждани и не

са гражданите на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

 1. Характеристики на конкурсните длъжности могат да бъдат получени от кандидатите при подаване на документите, до изтичане срока за подаването им.
 2. С кандидатите, получили най-високи общи оценки ще бъдат сключени трудови договори.
 3. Срок на трудовия договор: срочен трудов договор – до изпълнение на учебната програма и индивидуалния учебен план по придобиване на посочената специалност, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г.
 4. Място за подаване на документите: СБАЛХЗ ЕАД, гр. София, 1719, бул. „Климент Охридски” № 1А, стая 8 – „Деловодство“, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Телефон за контакт: 02 45 42 177.
 5. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за избор на „Лекар, специализант по клинична специалност ………………………………………….“ /изписва се специалността, за която се кандидатства/, съгласно чл.11, ал.1 от Наредба №1/ 22 януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 6. Срок за подаване на документите:  13.06.2022г. (30/тридесет/ дни от датата на публикуване на обявата).

С  подаване на документите за кандидатстване се счита, че кандидатите доброволно дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за горепосочените позиции в СБАЛХЗ ЕАД.

 

 


Добавете АОП №

Дата и час