ОБЯВА „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД /СБАЛХЗ ЕАД/ на основание Заповед № З –  51/ 12.05.2022г. на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД, Read more СБАЛХЗ обявява конкурс за заемане на длъжности по 5 специалности