Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД /СБАЛХЗ ЕАД/ на основание Заповед № З – 186/ 08.12.2021г. на Изпълнителния директор на СБАЛХЗ ЕАД, чл. 68 от КТ чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл. 90 и следващите от КТ  и Правилника за вътрешния ред в СБАЛХЗ ЕАД, обявява конкурс за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност: „Клинична хематология“ 3 места

 1. Длъжността се обявява за заемане по трудово правоотношение съгласно Наредба № 1/22.01.2015 г. на МЗ;
 2. Място на работа: СБАЛХЗ ЕАД гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6;
 3. Характер на работата: Провеждане на обучение за придобиване на специалност Клинична хематология по реда на Наредба № 1/ 22.01.2015 г. на МЗ.
 4. Изисквания за длъжността:
 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.
 1. Ред за провеждане на конкурса:
 • Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на СБАЛХЗ ЕАД;
 • Втори етап – оценка на кандидатурата от определена за целта комисия, чрез проверка на теоретичните знания в областта на конкретната специалност под формата на тест;
 • Трети етап – Провеждане на събеседване.
 1. При провеждането на конкурса се вземат предвид:
 • средният успех от следването и от държавните изпити;
 • оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 • резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 • другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).
 1. Публикуване на обявата:
 • На официалния сайт на СБАЛХЗ ЕАД;
 • В централен ежедневник;
 • Да се уведоми Министерство на здравеопазването за обявяване на конкурс за заемане на длъжността „Лекар, специализант” в СБАЛХЗ ЕАД.
 1. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс, като прилагат следните документи:
 • Диплома за висше медицинско образование с призната образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Медицина”;
 • Дипломи, сертификати, удостоверения за допълнителна квалификация;
 • Автобиография;
 • Актуално удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор със СБАЛХЗ ЕАД;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено от Министерство на образованието и науката – само за лекарите, които са чужди граждани и не са гражданите на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.
 1. Характеристика на конкурсната длъжност може да бъде получена от кандидатите при подаване на документите, до изтичане срока за подаването им.
 2. С кандидатите, заели първите три места ще бъдат сключени трудови договори.
 3. Срок на трудовия договор: срочен трудов договор – до изпълнение на учебната програма и индивидуалния учебен план по придобиване на посочената специалност, но не по-късно от срока по чл. 12, ал. 3 от Наредба №1/22.01.2015 г.
 4. Място за подаване на документите: СБАЛХЗ ЕАД гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6, стая 8 – „Деловодство”, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. Телефон за контакт: 02 45 42 177.
 5. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за избор на Лекар, специализант по клинична специалност „Клинична хематология“, съгласно чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 6. Срок за подаване на документите: 10.01.2022г. (30/тридесет/ дни от датата на публикуване на обявата).

С  подаване на документите за кандидатстване се счита, че кандидатите доброволно дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за позицията „Лекар, специализант по клинична хематология“ в СБАЛХЗ ЕАД.


Добавете АОП №

Дата и час