Прекратяване на конкурсна процедура за заемане на академична длъжност „Доцент“ в „СБАЛХЗ – ЕАД“

Дата на публикуване: 12.07.2021г.

Обявения конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ – един брой за нуждите на Консултативно – диагностичен блок към „СБАЛХЗ – ЕАД“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хематология и преливане на кръв“, публикуван  в ДВ  бр.19 от 05.03.2021г се прекратява със Заповед  №З 100/ 12.07.2021г  издадена от Изпълнителния директор на „СБАЛХЗ – ЕАД“ поради:

  • Оттегляне на кандидатурата на д-р Лидия Гърчева,
  • Липса на други участници в конкурсната процедура.

Добавете АОП №

Дата и час