„Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ – един брой за нуждите на Консултативно – диагностичен блок към СБАЛХЗ ЕАД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хематология и преливане на кръв“.

Срок за подаване на документите – 2/два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – Деловодството на СБАЛХЗ ЕАД, София, 1756, ул. „Пловдивско поле“ № 6, телефон за контакти 02/ 4542177.


Добавете АОП №

Дата и час