Решение Обявление Съобщение Протокол № 1  Протокол № 2 Протокол № 3 Доклад Решение за избор на изпълнител Обявление за възложена поръчка ДОП-12       Read more „Доставка на Кит за автоматизирано количествено определяне на фузионните транскрипти BCR-ABL1 без предварителна екстракция на РНК за изследване чрез апарат GenExpert – Cepheid или еквивалентен”