Решение;

Покана

Съобщение

СБАЛХЗ ЕАД уведомява, че срокът за получаване на оферти се удължава до 09.09.2019 г., 16:30 ч. Провеждане на жребий за определяне на поредността на провеждане на преговори с поканените учестници ще се проведе на 10.09.2019 г. в 10:00 ч.

Провеждането на преговорите се насрочва за 10.09.2019 г. и 11.09.2019 г. в зависимост от броя на получените оферти.

Протокол 1

Протокол 2#3

Протокол № 2#1

Протокол № 2#2

Протокол № 2#4

Протокол № 3

Доклад

Решение за избор на изпълнител

ДОП-75

Обявление за възложена поръчка


01667-2019-0006

Свали документация

Вид на обществената поръчка: Пряко договаряне

Дата и час 14/8/19 6:34