„Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД (СБАЛХЗ ЕАД) на основание чл. 89, чл. 90, ал. 1 и ал.2 и чл. 91, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за следните длъжности:

 1. НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ – 1 бр. шифър 03.01.39 “Хематология и преливане на кръв”, със срочен договор до 3 г. при следните условия:
 2. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

–      Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;

 • Хабилитирано лице с призната специалност по профила на клиниката – “Клинична хематология”;
 • Трудов стаж – минимум 10 години;
 • Желателно е завършено обучение по здравен мениджмънт.
 1. Изискуеми документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с името на лечебното заведение. В този плик са поставени два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи “Плик” 1 и “Плик” 2 със съдържание, както следва:

Плик  1 съдържа следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
 • CV;
 • Копие от диплома за завършено висше образование по медицина;
 • Копие от диплома за придобита специалност;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за трудов стаж.

Плик 2 съдържа: Писмена разработка на тема:  „Управление, организация и насоки  за дейностите в Клиника по хематология за постигане  на медицинска и икономическа ефективност “ за 3 годишен период.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси.

 1. II. Организация на конкурса:

II.1. Срокът за подаване на документите е 30 дни след публикуване на обявата.

II.2. Документите се подават в СБАЛХЗ ЕАД, гр. София, ул.”Пловдивско поле” № 6, етаж 5, стая 9, в срок 30 дни от датата на публикуване на обявата, всеки работен ден до 15.30 часа. Телефон за контакт: 02/4542 177.

III.Провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежа на база разработка на писмен проект и събеседване по разработения проект и по въпроси от относимата действаща нормативна уредба в областта на здравеопазването.

На основание чл. 93, чл. 94 и чл. 95 от КТ конкурсът се провжда в два етапа:

1-ви етап: Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания на работодателя, съгласно обявата в местния печат. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на  2-ри етап на конкурса.

2-ри етап: Оценка на проектите на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване с тях по темата. Комисията по провеждане на конкурса дава следните оценки на допуснатите кандидати:

 • Оценка на разработения проект по шестобалната система.
 • Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система.
 • Средна оценка от цялостното представяне.

Класират се само кандидати със средна обща оценка от събеседването и писмения проект не по-малко от 4.50.

Резултатът от конкурса се съобщава на участвaлите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му.

IV.Трудовият договор с класирания на първо място кандидат се сключва за срок от 3 години.“


Добавете АОП №

Дата и час