Решение; Обявление; Техническа спецификация; Решение за прекратяване на обособени позиции Протокол_1 Съобщение_отваряне_цени; Протокол 2; Протокол 3; Приложение 1 към Протокол 3; Доклад; Решение за класиране; Решение за прекратяване; Решение за допълнение на решение за избор на изпълнител; Обявление Read more „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 56 (петдесет и шест) обособени позиции