Решение; Обявление част 1_1-132; Обявление част 2_133-276; Обявление част 3_277-370; Обявление част 4 _371-460; Техническа спецификация; Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителнa информация; Разяснения -28.05.2018г.; Протокол №1; Съобщение за отваряне на Read more „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД“ по 321 (триста двадесет и една) обособени позиции