[…] Ценоразпис" />
Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

ШИФЪР НАИМЕНОВАНИЕ СТОЙНОСТ В ЛЕВА
1 2 3
ПРЕГЛЕДИ
001-00 Преглед от професор 100,00
001-01 Преглед от доцент 80,00
001-02 Преглед от лекар специалист 50,00
001-03 Преглед от психолог 35,00
002-00 Вторичен преглед от хабилитиран специалист 30,00
002-01 Вторичен преглед от лекар специалист 25,00
002-02 Вторичен преглед от психолог 20,00
003-00 Преглед на донор от лекарски колегиум (включващ цената на изследванията) 3000,00
КОНСУЛТАЦИИ
004-00 Консултация от професор 100,00
004-01 Консултация от доцент 80,00
004-02 Консултация от лекар специалист 50,00
004-03 Консултация от психолог 35,00
005-00 Консултация с хабилитиран специалист на донор 300,00
006-00 Обсъждане на трансплантационен комитет 50,00
006-01 Обсъждане на клинична комисия по хематология 50,00
ТАКСИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН
007-00 Единичен бокс за трансплантиран на ден по: 300,00
007-01 Легло в единична стая и собствен санитарен възел на ден по: 60,00
007-02 Легло в стая с три легла и собствен санитарен възел на ден по: 50,00
007-03 Легло в стая без собствен санитарен възел на ден по: 40,00
008-00 Индивидуален пост от медицинска сестра на час по: 5,00
008-01 Индивидуален пост от санитар на час по: 2,50
009-00 Дневни разноски за придружител 25,00
010-00 Стерилизация на 1 барабан 20,00
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
011-00 Издаване на медицинско свидетелство за хематологично болен (алогенно/автоложно трансплантиран) 20,00
012-00 Регистрация на болен и издаване (препис) на медицински документ 50,00
013-00 Издаване на медицински документи без преглед 20,00
013-01 Издаване на медицински документи с преглед 70,00
015-00 Подаване на документи за търсене на родствен/неродствен донор 150,00
016-00 Канселиране на трансплантация от родствен донор Според разходите
016-01 Канселиране на трансплантация от неродствен донор Според разходите
017-00 Такса за разглеждане документи по клинични изпитвания 2000,00
018-00 Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания, както и за приготвяне и/или подготовката на медикаментите 1800,00
МАНИПУЛАЦИИ
020-00 Венепункция 5,00
021-00 Вземане на капилярна кръв от пръста 2,50
022-00 Изготвяне и оцветяване на кръвна натривка 2,00
023-00 Мускулна инжекция 10.00 + цената на медикамента
023-01 Подкожна / вътрекожна /  инжекция 10.00 + цената на медикамента
024-00 Венозна болусна инжекция на нецитостатични субстанции 15.00 + цената на медикамента
024-01 Венозна болусна инжекция на цитостатични субстанции 20.00 + цената на медикамента
025-00 Продължителна венозна инфузия до 12 часа 25,00
025-01 Продължителна венозна инфузия над 12 часа 30,00
025-02 Продължителна венозна инфузия до 12 часа с инфузомат 50,00
025-03 Продължителна венозна инфузия над 12 часа с инфузомат 50,00
026-00 Осигуряване на продължителен венозен достъп (венозна канюла) 30,00
027-00 Поставяне на централен венозен път (временен) за донор 300.00 + цената на катетъра
027-01 Поставяне на централен венозен път (временен) за реципиент 300.00 + цената на катетъра
027-02 Поставяне на централен венозен път (постоянен) 500.00 + цената на катетъра
027-03 Поддръжка на централен венозен катетър 25,00
028-00 Поставяне на порт-катетър 500.00 + цената на катетъра
028-01 Поддръжка на порт-катетър 55,00
029-00 Поставяне на уретрален катетър 20,00
030-00 Определяне на първична кръвна група 15,00
031-00 Костно мозъчна пункция (миелограма) 60,00
031-01 Костно мозъчна биопсия (трепанобиопсия) 80,00
032-00 Локална анестезия 20,00
033-00 Лумбална пункция – диагностична с цитологично изследване 80,00
033-01 Лумбална пункция – лечебна 80.00 + цената на препарата
034-00 Плеврална пункция – диагностична с цитологично изследване 60,00
034-01 Плеврална пункция – лечебна 60,00
034-02 Плеврална пункция – отбременителна 60,00
035-00 Перитонеална пункция – диагностична 50,00
035-01 Перитонеална пункция – лечебна 50,00
035-02 Перитонеална пункция – отбременителна 50,00
036-00 Взимане на кръв за родствен/неродствен донор 5,00
036-01 Взимане на кръв за потвърдително типизиране 5,00
036-02 Взимане на кръв за входящи виросологични изследвания (на реципиент) 5.00 + цената на изследването
036-03 Взимане на кръв за паразитологични изследвания (на реципиент) 5.00 + цената на изследването
036-04 Взимане на кръв за изследване на инвазивни кандидози (на реципиент) 5.00 + цената на изследването
036-05 Взимане на кръв за посттрансплантационно проследяване на вирусологични изследвания 5.00 + цената на изследването
036-06 Взимане на кръв за лекарствен мониторинг на имуносупресори 5.00 + цената на изследването
036-07 Взимане на кръв за лекарствен мониторинг на витамин Д 5.00 + цената на изследването
036-08 Взимане на кръв за изследване на парапротеин 5.00 + цената на изследването
036-09 Взимане на кръв за изследване на имуноглобулини 5.00 + цената на изследването
036-10 Взимане на кръв за изследване на CD34+ на донор 5.00 + цената на изследването
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
037-00 Преливане на еритроцитен концентрат с филтър – 1 ст.единица 350,00
037-01 Преливане на еритроцитен концентрат (облъчен) – 1 ст.единица 550,00
038-00 Преливане на тромбоцитен концентрат с филтър – 1 афереза + сет за афереза 850,00
038-01 Преливане на тромбоцитен концентрат (облъчен) – 1 афереза + сет за афереза 1050,00
038-02 Преливане на тромбоцитен концентрат (единични тромбоцити) 15.00/ сак
039-00 Преливане на ПЗП 200.00/ литър
040-00 Преливане на биологично активна субстанция 150,00
041-00 Апаратна лечебна плазмафереза 3500.00 + цената на прелятия биопродукт + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
041-01 Мануална плазмафереза при болни без усложнения 200.00/ литър + цената на преляти биопродукт  + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
042-00 Апаратна лечебна цитафереза 900.00 + цената на прелятия биопродукт + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
042-01 Мануална цитафереза при болни без усложнения 200.00/литър  + цената на преляти биопродукти + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
043-00 Лечебна фотофереза 4300.00 на процедура + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
044-00 Кръвопускане / до 450 мл от цялостна кръв / 60,00
045-00 Автоложно лепило – единично 130,00
045-01 Автоложно лепило – двойно 200,00
ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
Най-често използвани цитостатици в кондициониращите режими
046-00 цитостатик мярка Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
BCNU фл 100 мг
Busulvex фл 60 мг
Alkeran фл 50 мг
Etoposide фл 100 мг
Cytozar фл 1000 мг
Endoxan фл 200 мг
Fludarabine фл 50 мг
Bendamustine фл 100 мг
Gemzar фл 1000 мг
Holoxan фл 1000 мг
Clofarabine фл 20 мг
Най-често използвани кондициониращи режими
047-00 ВеАМ (Bendamustine; Etoposide; Cytozar; Alkеran; Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-01 ВЕАМ (BCNU; Etoposide; Cytozar; Alekran) Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-02 Bu/Cy/Mel (Busulvex; Endoxan; Alkeran) Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-03 Bu/Cy (Busulvex; Endoxan) Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-04 Cy/TBI (TBI; Endoxan) Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-05 Bu/Mel (Busulvex; Alkeran) Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-06 ICE (Holoxan; Carboplatina; Etoposide ; G-CSF) Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-07 RIC Flu/Cy (Fludarabine;Endoxan; MTX; Са-folinat) Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-08 RIC Flu/Cy/Mabthera (Mabthera; Endoxan; Fludarabine) Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-09 хаплоидентичен донор Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
Flu/Mel/ATG/TBI (Fludarabine; Alkeran; ATG; TBI; CSA)
047-10 Апластична анемия родствен донор Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
ATG/CY/Flu (ATG; Endoxan; Fludarabine)
047-11 LACE (CCNU; Etoposide; Cytozar; Endoxan) Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-12 Невробластом Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
Flu/Mel (Fludarabine; Аlkeran)
048-00 Мобилизация Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
DexaВЕАМ (BCNU; Dexamethasone; Etoposide; Cytozar; Alekran;
G-CSF)
048-01 Мобилизация Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
Cy/G-CSF (Endoxan; G-CSF)
Цени на често използвани медикаменти
049-00 Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
Медикамент мярка
Defibrotide  фл 200 мг
CSA                             caps 25 мг
CSA                             caps 50 мг
Tacrolimus                  tab 0,5 мг
Tacrolimus                  tab 0,5 мг
Amsacrine фл 75 мг
Plerixafor фл
Zofran amp 8 мг
Bortezomib фл
Voriconazole фл
Valcid tab
Foscavir фл
Symevene фл 500 мг
ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КЛЕТКИ
050-00 Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от периферна кръв 3700.00 + цената на рестежния фактор + цената за флоуциметрично броене на CD34 + клетки + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
050-01 Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от костен мозък 4700.00 + цената за флоуциметрично броене на CD34 + клетки + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
051-00 Криогенно съхранение на хемопоетични стволови клетки 150.00 годишно на замразен сак от 100 мл
052-00 Изолиране на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв 60.00 на 1 мл обработена кръв
053-00 Замразяване на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв 40.00 на 1х10^6 лимфомононуклеари
054-00 Изолиране и замразяване на пречистени Т-лимфоцити, NK клетки,CD34+ и/или АС133 + клетки 2300.00 + цена на консуматива
055-00 Изолиране, култивиране и замразяване на меземхимни клетки 400.00 за 1х10^6 меземхимни клетки
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
056-00 Ехография на коремните органи 50,00
057-00 Електрокардиограма 15,00
058-00 Ехокардиография 40,00
059-00 Използване на едноместен апарат за превенция на косопад по време          на цитостатично лечение на хематологични или онкологични заболявания По 50.00/ ден
059-01 Използване на двуместен апарат за превенция на косопад по време            на цитостатично лечение на хематологични или онкологични заболявания По 75.00/ ден
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематологични изследвания
060-00 Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене 7,00
061-00 Хематокрит – центрофужно 1,00
062-00 Ретикулоцити-микроскопски 4,00
062-01 Ретикулоцити-апаратно 4,00
063-00 Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене и ретикулоцити 9,00
064-00 Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 5,00
065-00 Морфология на еритроцити – микроскопски 4,00
066-00 ESR/СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите 2,00
067-00 Осмотична резистентност на еритроцити 15,00
Биохимични изследвания
068-00 СRP/Це-реактивен протеин 6,00
069-00 GluC/Глюкоза – серум, плазма 3,00
069-01 GluC/Глюкоза – ликвор, пунктат 5,00
070-00 Urea/Урея 3,00
071-00 CreaC/Креатинин 3,00
072-00 Chol/Холестерол 3,00
072-01 Trig/Триглицериди 3,00
072-02 UHDL/ХДЛ – Холестерол 5,00
072-03 DLDL/ЛДЛ – Холестерол 5,00
072-04 Липиден профил – холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол 12,00
073-00 UA/Пикочна киселина 3,00
074-00 TP/Общ белтък 3,00
074-01 TP/Общ белтък – ликвор, пунктат 5,00
075-00 AlbG/Албумин 3,00
076-00 BilT/Билирубин – общ 3,00
076-01 BilD/Билирубин – директен 3,00
077-00 UIBC/Несатуриран желязосвързващ капацитет 5,00
078-00 Fe/Желязо 5,00
079-00 K/Калий 4,00
079-01 Na/Натрий 4,00
079-02 Cl/Хлориди 4,00
079-03 Йонограма-Cl, K, Na 7,00
080-00 Mg/Магнезий 3,00
081-00 iCa/Калций – йонизиран 5,00
081-01 Ca/Калций – общ 3,00
082-00 Phos/Фосфор 3,00
083-00 Кръвно захарен профил – трикратен 7,00
084-00 ASAT/АСАТ 3,00
085-00 ALAT/АЛАТ 3,00
086-00 AlkP/Алкална Фосфатаза 3,00
087-00 GGT/ГГТ 3,00
088-00 LDН/ЛДХ 3,00
089-00 СК/Креатинкиназа 3,00
089-01 CK-MB/Креатинкиназа-МБ 15,00
090-00 Trop I/Тропонин I 14,00
091-00 sTfR/Разтворими Трансферинови рецептори 45,00
092-00 Hapt/Хаптоглобин 12,00
093-00 TRF/Трансферин 10,00
094-00 Amy/Амилаза 6,00
095-00 G-6PDh/Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа 18,00
096-00 Креатининов клирънс– 24 часов или изчислен 5,00
097-00 Кръвно газов анализ (КГА) на капилярна кръв 12,00
098-00 Бета-2 микроглобулин /радиоимунно определяне/ 24,00
099-00 Определяне на феритин /радиоимунно определяне/ 18,00
100-00 Пакет микроцитна анемия – кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене, ретикулоцити, морфология на еритроцити, СУЕ, желязо, несатуриран желязосвързващ капацитет 15,00
100-01 Пакет макроцитна анемия – кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене, ретикулоцити, морфология на еритроцити, СУЕ, желязо, несатуриран желязосвързващ капацитет, ЛДХ, витамин В12, фолиева киселина 40,00
100-02 Пакет глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит – кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене, ретикулоцити, глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа, ЛДХ, билирубин – общ, билирубин – директен 35,00
Туморни маркери
101-00 Простатно-специфичен антиген (PSA) 15,00
Уринен анализ
102-00 Химично изследване на урина с тест лента (10 показателя) 3,00
103-00 Седимент – микроскопски 3,00
104-00 CSF/UPro – белтък в урина 24 часа 4,00
104-01 uAlb/Микроалбумин 11,00
Хормонални изследвания
105-00 TSH 13,00
106-00 Свободен Т4 13,00
106-01 Свободен Т3 13,00
107-00 Паратхормон 15,00
108-00 Лутеинизиращ хормон 13,00
109-00 Фоликулостимулиращ хормон 13,00
110-00 Естрадиол 13,00
111-00 Тестостерон 13,00
112-00 Прогестерон 13,00
113-00 Еритропоетин 37,00
  Хемостазеологични изследвания
114-00 Време на кървене (двоен тест) 6,00
115-00 Тест за капилярна устойчивост 4,00
116-00 Тромбоцити, камерно изброяване 5,00
117-00 Протромбиново време 5,00
118-00 Парциално тромбопластиново време 5,00
119-00 Тромбиново време 5,00
120-00 Фибриноген 5,00
Фактори на кръвосъсирването
121-00 Фактор II 30,00
121-01 Фактор V 30,00
121-02 Фактор VII 40,00
121-03 Фактор VIII 25,00
121-04 Фактор IX 30,00
121-05 Фактор X 40,00
121-06 Фактор XI 25,00
121-07 Фактор XII 25,00
122-00 Скрининг за инхибитори 40,00
122-01 Титър на инхибитори 60,00
123-00 D-димери 20,00
124-00 Агрегация на тромбоцитите с АДФ 30,00
124-01 Агрегация на тромбоцитите с адреналин 30,00
124-02 Агрегация на тромбоцитите с ристоцетин 30,00
125-00 Фактор на Вилебранд антиген 50,00
125-01 Фактор на Вилебранд астивност 120,00
126-00 Контрол на антикоагулантна терапия 12,00
127-00 Хемостазен скрининг 20,00
128-00 Антитромбин III 35,00
129-00 Тест за APC резистентност 35,00
130-00 Тест за лупус антикоагулант 30,00
  Цитогенетични изследвания
131-00 Цитогенетично изследване на клетки от костен мозък с използване на директен метод. G-лентова техника. 150,00
131-01 Цитогенетично изследване чрез култивиране на клетките от костен мозък с използването на специфични хранителни среди, съдържащи растежни фактори. G-лентова техника 250,00
131-02 Цитогенетично постнатално изследване чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв с използването на комплексни хранителни среди, съдържащи фитохемаглутинин. G-лентова техника 250,00
131-03 Изследване за чупливост на хромозомите чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв или костен мозък с използване на комплексни хранителни среди и индуктори за чупливостл. 100 метафази. GTG – лентова техника 300,00
132-00 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни делециони сонди 250,00
132-01 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни Break Apart сонди 350,00
132-02 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични двуцветни Dual Fusion сонди 285,00
132-03 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични трицветни делеционни проби 285,00
132-04 Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни комбинирани проби. 275,00
133-00 Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 2 локус специфични двуцветни делеционни проби 440,00
133-01 Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 3 локус специфични двуцветни делеционни проби 630,00
Молекулярно-биологични изследвания
134-00 Oстра миелоидна левкемия – Минимален панел 170,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
134-01 Oстра миелоидна левкемия – Разширен панел 220,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
PML-RARA [t(15;17)]
134-02 Остра миелодна левкемия – Цялостен панел 400,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
Мутации NPM1
Експресия EVI1
Мутация JAK2 V617F
134-03 Изследване на аномалии в FLT3 гена (ITD+TKD) 150,00
134-04 Пакет при остра миелоидна левкемия: вътрешна тандемна дупликация на FLT3 гена и мутация A на NPM1 гена 200,00
134-05 Изследване на (6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 (CAN) при остра миелоидна левкемия 150,00
134-06 Изследване на панел от най-честите пренареждания, засягащи MLL гена при остра миелоидна левкемия – t(6;11)(q27;q23) /MLL-MLLT4 (AF6); t(9;11)(p22;q23)/MLL-MLLT3 (AF9); t(11;19)(q23;p13.1) /MLL-ELL 200,00
135-00 Остра промиелоцитна левкемия – PML-RARA [t(15;17)] 140,00
136-00 Oстра В-лимфобластна левкемия – Минимален пакет 150,00
MLL-AF4 [t(4;11)]
E2A-PBX1 [t(1;19)]
TEL-AML1 [t(12;21)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
136-01 Клонални В-клетъчни маркери – Пренареждания на тежки вериги на имуноглобулини (BIOMED 2) 250,00
136-02 Пакет остра Т-лимфобластна левкемия, включващ  BCR-ABL, SIL-TAL1 и експресия на TLX1 (HOX11) гена 140,00
136-03 Клонални Т-клетъчни маркери – Пренареждания на TCR  (BIOMED 2) 250,00
137-00 Хронични миелопролиферативни заболявания – Tипичен BCR-ABL фузионни ген за ХМЛ – M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и m-BCR-ABL [t(9;22)]/p190 110,00
137-01 Допълнителен скрининг за атипични форми на фузионния ген BCR-ABL: BCR-ABL [t(9;22)]/p230; BCR-ABL e6a2 [t(9;22)] 150,00
137-02 JAK2 мутация V617F 150,00
137-03 Мутации в MPL 100,00
137-04 Мутации в CALR 150,00
137-05 Пакет –                                                                                                                                                                                                          M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 170,00
JAK2 мутация V617F
137-06 JAK2 мутация V617F + Мутации CALR 220,00
137-07 JAK2 мутация V617F + Мутации CALR + Мутации MPL 300,00
137-08 Контрол на лечение с Тирозин киназен инхибитор – Количествена RT-PCR в реално време (автоматизирано изследване) без екстракция 310,00
137-09 Контрол ва лечението на тирозин-киназни инхибитори чрез количествена RT-PCR – мануално изследване 250,00
137-10 Изследване на мутация Т315I ABL 280,00
137-11 Изследване на фузионния ген FIP1L1-PDGFRA 130,00
138-00 Изследване на молекулярен маркер с кит на пациента (клиента) 80,00
139-00 Изследване на други молекулярни аномалии при хематологични неоплазии (като основен молекурен маркер): По 100.00 лв за всеки
Свръхекспресия на WT1
Свръхекспресия на Survivin
Свръхекспресия на hTERT
Свръхекспресия на MN1
Други
140-00 Изследване на аномалии, в допълнение към някоя друга позиция По 50.00 лв за всеки един
Свръхекспресия на BAALC гена
Свръхекспресия на EVI1 гена
Свръхекспресия на PRAME гена
MLL-AF6 [t(6;11)]
MLL-AF9 [t(9;11)]
MLL-ЕNL [t(11;19)]
MLL-ELL [t(11;19)]
Други
141-00 Изследване на MMSET- IgH/t(4;14) при множествен миелом 100,00
142-00 Изследване на мутация V600E BRAF при космато-клетъчна левкемия 140,00
143-00 Изследване на минимална резидуална болест при хематологични неоплазии чрез двуетапна качествена RT-PCR 100,00
144-00 Екстракция на РНК или ДНК (в случаите, когато се откаже изследването от насочващото звено) 40,00
  Цитологични изследвания и специални оцветявания  
145-00 Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за многократна употреба 95,00
145-01 Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за еднократна употреба 150,00
145-02 Цитологично изследване на костен мозък-обработка и консултация на свеж костно-мозъчен аспират 90,00
145-03 Цитологично изследване на костен мозък – консултация на готови качествени препарати 70,00
145-04 Цитологично изследване на периферна кръв 38,00
145-05 Цитологично изследване на периферна кръв – консултация с готови качествени препарати 50,00
145-06 Цитологично изследване на телесни течности 50,00
146-00 Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. и цитологична оценка 48,00
146-01 Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. -консултация на един готов препарат 29,00
Цитохимични изследвания и специални оцветявания
147-00 Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания, за всяко по: 40,00
147-01 Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати,за всяко по: 30,00
147-02 Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати до 3 броя 70,00
  Хистологични изследвания и специални оцветявания  
148-00 Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за многократна употреба 115,00
148-01 Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за еднократна употреба 195,00
148-02 Хистологично изследване на свеж материал от биопсия от лимфен възел и др. 90,00
148-03 Хистологично изследване на биопсия във формалин /костен мозък, лимфен възел и др./-за един брой 90,00
148-04 Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 1 до 3 броя блокчета 80,00
148-05 Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 3 до 10 броя блокчета 110,00
148-06 Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – над 10 броя блокчета за всяко по: 30,00
148-07 Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези до 3 номера 60,00
148-08 Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези от 3 до 10 номера 70,00
148-09 Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези над 10 номера за всеки по: 10,00
149-00 Хистохимично изследване – за 1 бр. 50,00
150-00 Аутопсия по желание (консултация на некропсия) – хистологичен протокол, окончателна диагноза и епикриза 500,00
Имунохистохимични изследвания
151-00 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 3 маркера 160,00
151-01 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 6 маркера 200,00
151-02 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 12 маркера 250,00
151-03 Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. над 12 маркера  за всеки следващ по 35,00
Флоуцитометрични изследвания
152-00 Имунофенотипизиране на лимфоцити с 8-параметърна флоуцитометрия-стандартен панел 170,00
152-01 Имунофенотипизиране на лимфоцити с 10-параметърна флоуцитометрия 190,00
152-02 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при хематологични заболявания, ориентировъчен панел при оскъден материал 190,00
152-03 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания 480,00
152-04 Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания-разширен панел 550,00
152-05 Имунофенотипизиране на минимална резидуална болест с 10-параметърна флоу цитометрия 250,00
153-00 Флоуцитометрично определяне на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при онкохематологични заболявания разширен панел 245,00
153-01 Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой CD34(+) хемопоетични стволови клетки 185,00
153-02 Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой Т-клетки за целите на трансплантацията 200,00
153-03 Флоуцитометрично определяне на лимфоцитни субпопулации чрез 10-параметърна флоуцитометрия – разширен панел 230,00
153-04 Флоуцитометрично определяне на пароксизмална нощна хемоглобинурия 300,00
153-05 Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –стандартен панел 290,00
153-06 Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –контролно изследване 190,00
153-07 Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации 100,00
Имунохимични изследвания
154-00 Панел № 1: Имунохимични изследвания на серум за установяване на парапротеин:електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количествено свободни леки вериги, количествено свързани тежки/леки вериги 200,00
154-01 Панел № 2: Имунохимични изследвания на урина за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги 160,00
154-02 Панел № 3: Имунохимични изследвания на ликвор за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги 160,00
155-00 Капилярна електрофореза на протеини в серум 50,00
155-01 Капилярна електрофореза на протеини в урина 60,00
156-00 Имунотипизация на протеини в серум 80,00
156-01 Имунотипизация на протеини в урина 80,00
157-00 Имуноглобулин D (IgD) 30,00
158-00 Определяне на субклас IgG1 40,00
158-01 Определяне на субклас IgG2 40,00
158-02 Определяне на субклас IgG3 40,00
158-03 Определяне на субклас IgG4 40,00
158-04 Определяне на субкласове IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 150,00
159-00 Свободни леки вериги (FLC) в серум 80,00
159-01 Свободни леки вериги (FLC) в урина 80,00
159-02 Свободни леки вериги (FLC) в ликвор 80,00
160-00 Комплекс тежки-леки (HLC) вериги в серум 80,00
161-00 Имуноглобулин А (IgA) в серум 12,00
161-01 Имуноглобулин G (IgG) в серум 12,00
161-02 Имуноглобулин M (IgM) в серум 12,00
161-03 Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в серум 30,00
162-00 Имуноглобулин А (IgA) в ликвор 20,00
162-01 Имуноглобулин G (IgG) в ликвор 20,00
162-02 Имуноглобулин M (IgM) в ликвор 20,00
162-03 Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в ликвор 55,00
162-04 Албумин в ликвор 15,00
163-00 Криоглобулини 15,00
164-00 Количествено определяне на фракции на комплемент – C3-комплемент 20,00
164-01 Количествено определяне на фракции на комплемент – С4-комплемент 20,00
164-02 Определяне на активност на тотален комплемент – CH-50 80,00
  Имунохематологични изследвания
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА ПО КРЪСТОСАН МЕТОД
165-00 Мануална техника по кръстосан метод на плочка 14,00
165-01 Мануална техника чрез колонноаглутинационна техника 14,00
165-02 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Rh ФЕНОТИП (CcDEe) И Kell АНТИГЕН 35,00
165-03 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕРИТРОЦИТНИ АНТИГЕНИ (ИЗВЪН Rh И Kell  СИСТЕМИТЕ) ЗА ЕДИН АНТИГЕН: Fy, Jk, Le, P, MNS, Lu 20,00
165-04 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛАБ D АНТИГЕН 20,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА
166-00 СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА – КОЛОННОАГЛУТИНАЦИОННА ТЕХНИКА 70,00
166-01 СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА – В МАНУАЛНА ТЕХНИКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ ДИАПАЗОН 50,00
166-02 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУНОГЛОБУЛИНОВАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИКСИРАНИТЕ ЕРИТРОАНТИТЕЛА 30,00
166-03 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНОСТТА НА ЕРИТРОАНТИТЕЛАТА ЗА ЕДИН МЕТОД 70,00
166-04 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИТЪРА НА АНТИЕРИТРОЦИТНИТЕ АНТИТЕЛА ЗА ЕДИН МЕТОД 20,00
166-05 МЕДИКАМЕНТОЗНИ АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА 40,00
166-06 АБСОРБЦИОННО ЕЛУАЦИОННИ ТЕСТОВЕ 50,00
167-00 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКРЕТОРНИЯ СТАТУС 70,00
168-00 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИТЪРА НА ИМУННИ АНТИ-А И АНТИ-В АНТИТЕЛА ОТ КЛАС IgG ПРИ АВО – несъвместимост майка-плод 50,00
ТЕСТОВЕ ЗА ПАРОКСИЗМАЛНА НОЩНА ХЕМОГЛОБИНУРИЯ
169-00 ДВУФАЗНИ ХЕМОЛИЗИНИ 20,00
169-01 ГЕЛАГЛУТИНАЦИОНЕН ТЕСТ (АНТИ-DAF И АНТИ-MIRL) 50,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИТРОМБОЦИТНИ АНТИТЕЛА
170-00 СТАНДАРТИЗИРАН КИТ С ИМОБИЛИЗИРАНИ СПЕЦИФИЧНИ ТРОМБОЦИТНИ И HLA КЛАС І ГЛИКОПРОТЕИНИ 350,00
170-01 ELISA метод 100,00
171-00 ТЕСТОВЕ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЕДИНИЦА КРЪВ 30,00
Микробиологични изследвания
172-00 Посявка, идентификация и антибиограма на гърлен секрет 20,00
172-01 Посявка, идентификация и антибиограма на храчка 20,00
172-02 Посявка, идентификация и антибиограма на носен секрет 20,00
172-03 Посявка, идентификация и антибиограма на ушен секрет 20,00
172-04 Посявка, идентификация и антибиограма на очен секрет 20,00
172-05 Посявка, идентификация и антибиограма на ранев секрет 20,00
172-06 Посявка, идентификация и антибиограма на урина за урокултура 16,00
172-07 Посявка, идентификация и антибиограма на материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален,простатен секрети;еякулат) за банална флора 25,00
172-08 Посявка, идентификация и антибиограма на фекална маса и ректален секрет 25,00
173-00 Изследване на анален секрет- профилактично 10,00
174-00 Антибиотикограма с тест-дискове 9,00
175-00 Идентификация на микроорганизми – апаратно 28,00
176-00 Определяне на антибиотичната чувствителност на микроорганизми – апаратно 28,00
177-00 Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) – апаратна диагностика без изолиран причинител 30,00
177-01 Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) – апаратна диагностика, антибиограма 65,00
178-00 Серологично изследвания за сифилис 15,00
179-00 Микробиологгичен контрол на повърхности 10,00
179-01 Микробиологичен контрол на ръце 10,00
179-02 Микробиологичен контрол на въздух 10,00
179-03 Микробиологичен контрол за стерилности 10,00
180-00 Вземане на секрет за микробиологично изследване 5,00
181-00 Фецес за H.pylori-антиген 20,00
181-01 Фецес за C.difficie бърз тест за токсин A+B 20,00
182-00 Посявка, идентификация и антибиограма ПВК, ЦВК, връх на ЦВК 25,00
Серологични изследвания
183-00 Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgM 25,00
183-01 Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgG 28,00
184-00 Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBsAg 25,00
184-01 Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBeAg 25,00
184-02 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBc IgM 30,00
184-03 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBcor total 30,00
184-04 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBe 30,00
184-05 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBs Ag 25,00
185-00 Хепатит C вирусни антитела по ELISA/ELFA: anti-HCV 25,00
185-01 Хепатит С – потвърдителен тест 28,00
186-00 Хепатит D вирусни маркери по ELISA/ELFA: HD Ag 25,00
186-01 Хепатит D вирусни антитела по ELFA/ELISA: anti-HD ab 25,00
187-00 Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgM 25,00
187-01 Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgG 25,00
188-00 Откриване на антитела към HIV и антигени на HIV по ELISA 25,00
189-00 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgM 25,00
189-01 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgG 25,00
189-02 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgM 25,00
189-03 Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgG 25,00
190-00 Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgM 25,00
190-01 Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgG 30,00
191-00 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-VCA IgG 25,00
191-01 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-EBNA IgG 25,00
191-02 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-VCA IgM 25,00
191-03 Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-EA IgG 25,00
192-00 Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgM 25,00
192-01 Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgG 25,00
193-00 Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgM 25,00
193-01 Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgG 25,00
194-00 Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgM 25,00
194-01 Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgG 25,00
195-00 Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgM 25,00
195-01 Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgG 25,00
196-00 Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgM 25,00
196-01 Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgG 25,00
197-00 Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgM 25,00
197-01 Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgG 25,00
198-00 Серологично изследване (IgM) за лаймска болест 28,00
198-01 Серологично изследване (IgG) за лаймска болест 28,00
199-00 Откриване на антитела към Aspergillus f: IgM 28,00
199-01 Откриване на антитела към Aspergillus f: IgG 28,00
200-00 Откриване на антитела към H. pylory: IgG 28,00
201-00 Изследване на IgM антитела по ELISA/ELFA 28,00
201-01 Изследване на IgG антитела по ELISA/ELFA 28,00
Молекулярно-вирусологични изследвания
202-00 Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби 240,00
202-01 Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби 260,00
202-02 Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби 200,00
202-03 Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби 200,00
202-04 Real Time PCR за количествено определяне на Parvovirus B19 DNA в клинични проби 230,00
202-05 Мултиплексен Real Time PCR за количествена  детекция на CMV, EBV, HHV 6 в клинични проби 240,00
202-06 Мултиплексен Real Time PCR за количествена  детекция на JCV и BKV в клинични проби 240,00
Други специфични изследвания
203-00 ПАНЕЛ 1: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин ( необходими са предварително направени ПКК и серумно желязо): 35,00
–          осмотична резистентност в една епруветка (STOFT);
–          електрофореза върху целогел и /или капилярна електрофореза;
–          количиствено определяне на фетален хемоглобин;
–          определяне относителния дял на феталните еритроцити при необходимост (за типизиране на НПФХ);
интерпретация и коментар на получените резултати, както и препоръки
203-01 ПАНЕЛ 2: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин на член от семейството след препоръка за генеалогичен анализ 25,00
204-00 Фетален хемоглобин чрез алкална денатурация 30,00
205-00 Справка в картотеката на лабораторията и издаване на препис на резултат 10,00
Допълнителни изследвания за идентификация на патологията в зависимост от резултата от ПАНЕЛ 1:
206-00 Изопропилов тест за нестабилни хемоглобини 20,00
207-00 Тестове за термостабилност /на 50 С и на 68 С/, всеки по 20,00
208-00 Интраеритроцитни телца (Н-телца и телца на Хайнц) 20,00
209-00 Фалциформация на еритроцити ( за сърповидни клетки) 20,00
210-00 Разтворимост на хемоглобин (SST) за хемоглобини S и С -Harlem 20,00
211-00 Електрофореза върху цитратен агар 30,00
211-01 Електрофореза върху целулозоацентни лентипри различно рН 30,00
212-00 Количествено определяне на метхемоглобин 35,00
213-00 Спектрофотометрично определяне на хемоглобин М 20,00
214-00 Anti TPO – МАТ 16,00
214-01 Anti Tg – ТАТ 16,00
215-00 Определяне вискозитет на плазма 20,00
216-00 Определяне на витамин В12 15,00
217-00 Определяне на фолиева киселина 15,00
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
218-00 Такса за теоретичното обучение, предвидено в учебната програма за медицинска специалност Клиинична хематология (Основен курс) 200,00
218-01 Такса за тематични лекционни курсове или индивидуално теоретично обучение 15 лв. на учебен ден
218-02 Такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура –индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура 30 лв. на учебен ден
ЦЕНИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематологични изследвания
060-00П Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене 14,00
061-00П Хематокрит – центрофужно 2,00
062-00П Ретикулоцити-микроскопски 8,00
062-01П Ретикулоцити-апаратно 8,00
064-00П Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 10,00
065-00П Морфология на еритроцити – микроскопски 8,00
066-00П ESR/СУЕ – скорост на утаяване на еритроцитите 4,00
067-00П Осмотична резистентност на еритроцити 30,00
Биохимични изследвания
068-00П СRP/Це-реактивен протеин 12,00
069-00П GluC/Глюкоза – серум, плазма 6,00
069-01П GluC/Глюкоза – ликвор, пунктат 10,00
070-00П Urea/Урея 6,00
071-00П CreaC/Креатинин 6,00
072-00П Chol/Холестерол 6,00
072-01П Trig/Триглицериди 6,00
072-02П UHDL/ХДЛ – Холестерол 10,00
072-03П DLDL/ЛДЛ – Холестерол 10,00
073-00П UA/Пикочна киселина 6,00
074-00П TP/Общ белтък 6,00
074-01П TP/Общ белтък – ликвор, пунктат 10,00
075-00П AlbG/Албумин 6,00
076-00П BilT/Билирубин – общ 6,00
076-01П BilD/Билирубин – директен 6,00
077-00П UIBC/Несатуриран желязосвързващ капацитет 10,00
078-00П Fe/Желязо 10,00
079-00П K/Калий 8,00
079-01П Na/Натрий 8,00
079-02П Cl/Хлориди 8,00
080-00П Mg/Магнезий 6,00
081-00П iCa/Калций – йонизиран 10,00
081-01П Ca/Калций – общ 6,00
082-00П Phos/Фосфор 6,00
083-00П Кръвно захарен профил – трикратен 14,00
084-00П ASAT/АСАТ 6,00
085-00П ALAT/АЛАТ 6,00
086-00П AlkP/Алкална Фосфатаза 6,00
087-00П GGT/ГГТ 6,00
088-00П LDН/ЛДХ 6,00
089-00П СК/Креатинкиназа 6,00
089-01П CK-MB/Креатинкиназа-МБ 30,00
090-00П Trop I/Тропонин I 28,00
091-00П sTfR/Разтворими Трансферинови рецептори 90,00
092-00П Hapt/Хаптоглобин 24,00
093-00П TRF/Трансферин 20,00
094-00П Amy/Амилаза 12,00
095-00П G-6PDh/Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа 36,00
096-00П Креатининов клирънс– 24 часов или изчислен 10,00
097-00П Кръвно газов анализ (КГА) на капилярна кръв 24,00
098-00П Бета-2 микроглобулин /радиоимунно определяне/ 48,00
099-00П Определяне на феритин /радиоимунно определяне/ 36,00
Туморни маркери
101-00П Простатно-специфичен антиген (PSA) 30,00
Уринен анализ
102-00П Химично изследване на урина с тест лента (10 показателя) 6,00
103-00П Седимент – микроскопски 6,00
104-00П CSF/UPro – белтък в урина 24 часа 8,00
104-01П uAlb/Микроалбумин 22,00
Хормонални изследвания
105-00П TSH 26,00
106-00П Свободен Т4 26,00
106-01П Свободен Т3 26,00
107-00П Паратхормон 30,00
108-00П Лутеинизиращ хормон 26,00
109-00П Фоликулостимулиращ хормон 26,00
110-00П Естрадиол 26,00
111-00П Тестостерон 26,00
112-00П Прогестерон 26,00
113-00П Еритропоетин 74,00
  Хемостазеологични изследвания
114-00П Време на кървене (двоен тест) 12,00
115-00П Тест за капилярна устойчивост 8,00
116-00П Тромбоцити, камерно изброяване 10,00
117-00П Протромбиново време 10,00
118-00П Парциално тромбопластиново време 10,00
119-00П Тромбиново време 10,00
120-00П Фибриноген 10,00
Фактори на кръвосъсирването
121-00П Фактор II 60,00
121-01П Фактор V 60,00
121-02П Фактор VII 80,00
121-03П Фактор VIII 50,00
121-04П Фактор IX 60,00
121-05П Фактор X 80,00
121-06П Фактор XI 50,00
121-07П Фактор XII 50,00
122-00П Скрининг за инхибитори 80,00
122-01П Титър на инхибитори 120,00
123-00П D-димери 40,00
124-00П Агрегация на тромбоцитите с АДФ 60,00
124-01П Агрегация на тромбоцитите с адреналин 60,00
124-02П Агрегация на тромбоцитите с ристоцетин 60,00
125-00П Фактор на Вилебранд антиген 100,00
125-01П Фактор на Вилебранд астивност 240,00
126-00П Контрол на антикоагулантна терапия 24,00
127-00П Хемостазен скрининг 40,00
128-00П Антитромбин III 70,00
129-00П Тест за APC резистентност 70,00
130-00П Тест за лупус антикоагулант 60,00
  Цитогенетични изследвания
131-00П Цитогенетично изследване на клетки от костен мозък с използване на директен метод. G-лентова техника. 300,00
131-01П Цитогенетично изследване чрез култивиране на клетките от костен мозък с използването на специфични хранителни среди, съдържащи растежни фактори. G-лентова техника 500,00
131-02П Цитогенетично постнатално изследване чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв с използването на комплексни хранителни среди, съдържащи фитохемаглутинин. G-лентова техника 500,00
131-03П Изследване за чупливост на хромозомите чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв или костен мозък с използване на комплексни хранителни среди и индуктори за чупливостл. 100 метафази. GTG – лентова техника 600,00
132-00П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни делециони сонди 500,00
132-01П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни Break Apart сонди 700,00
132-02П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични двуцветни Dual Fusion сонди 570,00
132-03П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични трицветни делеционни проби 570,00
132-04П Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни комбинирани проби. 550,00
133-00П Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 2 локус специфични двуцветни делеционни проби 880,00
133-01П Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 3 локус специфични двуцветни делеционни проби 1260,00
Молекулярно-биологични изследвания
134-00П Oстра миелоидна левкемия – Минимален панел 340,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
134-01П Oстра миелоидна левкемия – Разширен панел 440,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
PML-RARA [t(15;17)]
134-02П Остра миелодна левкемия – Цялостен панел 800,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
Мутации NPM1
Експресия EVI1
Мутация JAK2 V617F
134-03П Изследване на аномалии в FLT3 гена (ITD+TKD) 300,00
134-04П Пакет при остра миелоидна левкемия: вътрешна тандемна дупликация на FLT3 гена и мутация A на NPM1 гена 400,00
134-05П Изследване на (6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 (CAN) при остра миелоидна левкемия 300,00
134-06П Изследване на панел от най-честите пренареждания, засягащи MLL гена при остра миелоидна левкемия – t(6;11)(q27;q23) /MLL-MLLT4 (AF6); t(9;11)(p22;q23)/MLL-MLLT3 (AF9); t(11;19)(q23;p13.1) /MLL-ELL 400,00
135-00П Остра промиелоцитна левкемия – PML-RARA [t(15;17)] 280,00
136-00П Oстра В-лимфобластна левкемия – Минимален пакет 300,00
MLL-AF4 [t(4;11)]
E2A-PBX1 [t(1;19)]
TEL-AML1 [t(12;21)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
136-01П Клонални В-клетъчни маркери – Пренареждания на тежки вериги на имуноглобулини (BIOMED 2) 500,00
136-02П Пакет остра Т-лимфобластна левкемия, включващ  BCR-ABL, SIL-TAL1 и експресия на TLX1 (HOX11) гена 280,00
136-03П Клонални Т-клетъчни маркери – Пренареждания на TCR  (BIOMED 2) 500,00
137-00П Хронични миелопролиферативни заболявания – Tипичен BCR-ABL фузионни ген за ХМЛ – M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и m-BCR-ABL [t(9;22)]/p190 220,00
137-01П Допълнителен скрининг за атипични форми на фузионния ген BCR-ABL: BCR-ABL [t(9;22)]/p230; BCR-ABL e6a2 [t(9;22)] 300,00
137-02П JAK2 мутация V617F 300,00
137-03П Мутации в MPL 200,00
137-04П Мутации в CALR 300,00
137-05П Пакет –                                                                                                                                                                                                          M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 340,00
JAK2 мутация V617F
137-06П JAK2 мутация V617F + Мутации CALR 440,00
137-07П JAK2 мутация V617F + Мутации CALR + Мутации MPL 600,00
137-08П Контрол на лечение с Тирозин киназен инхибитор – Количествена RT-PCR в реално време (автоматизирано изследване) без екстракция 560,00
137-09П Контрол ва лечението на тирозин-киназни инхибитори чрез количествена RT-PCR – мануално изследване 500,00
137-10П Изследване на мутация Т315I ABL 560,00
137-11П Изследване на фузионния ген FIP1L1-PDGFRA 260,00
138-00П Изследване на молекулярен маркер с кит на пациента (клиента) 160,00
139-00П Изследване на други молекулярни аномалии при хематологични неоплазии (като основен молекурен маркер): По 200.00 лв за всеки
Свръхекспресия на WT1
Свръхекспресия на Survivin
Свръхекспресия на hTERT
Свръхекспресия на MN1
Други
140-00П Изследване на аномалии, в допълнение към някоя друга позиция По 100.00 лв за всеки един
Свръхекспресия на BAALC гена
Свръхекспресия на EVI1 гена
Свръхекспресия на PRAME гена
MLL-AF6 [t(6;11)]
MLL-AF9 [t(9;11)]
MLL-ЕNL [t(11;19)]
MLL-ELL [t(11;19)]
Други
141-00П Изследване на MMSET- IgH/t(4;14) при множествен миелом 200,00
142-00П Изследване на мутация V600E BRAF при космато-клетъчна левкемия 280,00
143-00П Изследване на минимална резидуална болест при хематологични неоплазии чрез двуетапна качествена RT-PCR 200,00
144-00П Екстракция на РНК или ДНК (в случаите, когато се откаже изследването от насочващото звено) 80,00
  Цитологични изследвания и специални оцветявания  
145-00П Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за многократна употреба 380,00
145-01П Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за еднократна употреба 600,00
145-02П Цитологично изследване на костен мозък-обработка и консултация на свеж костно-мозъчен аспират 360,00
145-03П Цитологично изследване на костен мозък – консултация на готови качествени препарати 280,00
145-04П Цитологично изследване на периферна кръв 152,00
145-05П Цитологично изследване на периферна кръв – консултация с готови качествени препарати 200,00
145-06П Цитологично изследване на телесни течности 200,00
146-00П Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. и цитологична оценка 96,00
146-01П Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. -консултация на един готов препарат 58,00
Цитохимични изследвания и специални оцветявания
147-00П Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания, за всяко по: 80,00
147-01П Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати,за всяко по: 60,00
147-02П Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати до 3 броя 140,00
  Хистологични изследвания и специални оцветявания  
148-00П Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за многократна употреба 230,00
148-01П Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за еднократна употреба 390,00
148-02П Хистологично изследване на свеж материал от биопсия от лимфен възел и др. 180,00
148-03П Хистологично изследване на биопсия във формалин /костен мозък, лимфен възел и др./-за един брой 180,00
148-04П Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 1 до 3 броя блокчета 160,00
148-05П Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – от 3 до 10 броя блокчета 220,00
148-06П Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета – над 10 броя блокчета за всяко по: 60,00
148-07П Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези до 3 номера 120,00
148-08П Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези от 3 до 10 номера 140,00
148-09П Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези над 10 номера за всеки по: 20,00
149-00П Хистохимично изследване – за 1 бр. 100,00
150-00П Аутопсия по желание (консултация на некропсия) – хистологичен протокол, окончателна диагноза и епикриза 1000,00
Имунохистохимични изследвания
151-00П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 3 маркера 320,00
151-01П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 6 маркера 400,00
151-02П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 12 маркера 500,00
151-03П Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. над 12 маркера  за всеки следващ по 70,00
Флоуцитометрични изследвания
152-00П Имунофенотипизиране на лимфоцити с 8-параметърна флоуцитометрия-стандартен панел 340,00
152-01П Имунофенотипизиране на лимфоцити с 10-параметърна флоуцитометрия 380,00
152-02П Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при хематологични заболявания, ориентировъчен панел при оскъден материал 380,00
152-03П Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания 960,00
152-04П Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания-разширен панел 1100,00
152-05П Имунофенотипизиране на минимална резидуална болест с 10-параметърна флоу цитометрия 500,00
153-00П Флоуцитометрично определяне на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при онкохематологични заболявания разширен панел 490,00
153-01П Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой CD34(+) хемопоетични стволови клетки 370,00
153-02П Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой Т-клетки за целите на трансплантацията 400,00
153-03П Флоуцитометрично определяне на лимфоцитни субпопулации чрез 10-параметърна флоуцитометрия – разширен панел 460,00
153-04П Флоуцитометрично определяне на пароксизмална нощна хемоглобинурия 600,00
153-05П Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –стандартен панел 580,00
153-06П Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –контролно изследване 380,00
153-07П Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации 200,00
Имунохимични изследвания
154-00П Панел № 1: Имунохимични изследвания на серум за установяване на парапротеин:електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количествено свободни леки вериги, количествено свързани тежки/леки вериги 400,00
154-01П Панел № 2: Имунохимични изследвания на урина за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги 320,00
154-02П Панел № 3: Имунохимични изследвания на ликвор за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги 320,00
155-00П Капилярна електрофореза на протеини в серум 100,00
155-01П Капилярна електрофореза на протеини в урина 120,00
156-00П Имунотипизация на протеини в серум 160,00
156-01П Имунотипизация на протеини в урина 160,00
157-00П Имуноглобулин D (IgD) 60,00
158-00П Определяне на субклас IgG1 80,00
158-01П Определяне на субклас IgG2 80,00
158-02П Определяне на субклас IgG3 80,00
158-03П Определяне на субклас IgG4 80,00
159-00П Свободни леки вериги (FLC) в серум 80,00
159-01П Свободни леки вериги (FLC) в урина 80,00
159-02П Свободни леки вериги (FLC) в ликвор 80,00
160-00П Комплекс тежки-леки (HLC) вериги в серум 80,00
161-00П Имуноглобулин А (IgA) в серум 24,00
161-01П Имуноглобулин G (IgG) в серум 24,00
161-02П Имуноглобулин M (IgM) в серум 24,00
162-00П Имуноглобулин А (IgA) в ликвор 40,00
162-01П Имуноглобулин G (IgG) в ликвор 40,00
162-02П Имуноглобулин M (IgM) в ликвор 40,00
162-04П Албумин в ликвор 30,00
163-00П Криоглобулини 30,00
164-00П Количествено определяне на фракции на комплемент – C3-комплемент 40,00
164-01П Количествено определяне на фракции на комплемент – С4-комплемент 40,00
164-02П Определяне на активност на тотален комплемент – CH-50 160,00
Серологични изследвания
183-00П Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgM 50,00
183-01П Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgG 56,00
184-00П Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBsAg 50,00
184-01П Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBeAg 50,00
184-02П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBc IgM 60,00
184-03П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBcor total 60,00
184-04П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBe 60,00
184-05П Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBs Ag 50,00
185-00П Хепатит C вирусни антитела по ELISA/ELFA: anti-HCV 50,00
185-01П Хепатит С – потвърдителен тест 56,00
186-00П Хепатит D вирусни маркери по ELISA/ELFA: HD Ag 50,00
186-01П Хепатит D вирусни антитела по ELFA/ELISA: anti-HD ab 50,00
187-00П Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgM 50,00
187-01П Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgG 50,00
188-00П Откриване на антитела към HIV и антигени на HIV по ELISA 50,00
189-00П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgM 50,00
189-01П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgG 50,00
189-02П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgM 50,00
189-03П Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgG 50,00
190-00П Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgM 50,00
190-01П Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgG 60,00
191-00П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-VCA IgG 50,00
191-01П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-EBNA IgG 50,00
191-02П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-VCA IgM 50,00
191-03П Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA – EBV-EA IgG 50,00
192-00П Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgM 50,00
192-01П Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgG 50,00
193-00П Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgM 50,00
193-01П Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgG 50,00
194-00П Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgM 50,00
194-01П Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgG 50,00
195-00П Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgM 50,00
195-01П Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgG 50,00
196-00П Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgM 50,00
196-01П Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgG 50,00
197-00П Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgM 50,00
197-01П Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgG 50,00
198-00П Серологично изследване (IgM) за лаймска болест 56,00
198-01П Серологично изследване (IgG) за лаймска болест 56,00
199-00П Откриване на антитела към Aspergillus f: IgM 56,00
199-01П Откриване на антитела към Aspergillus f: IgG 56,00
200-00П Откриване на антитела към H. pylory: IgG 56,00
201-00П Изследване на IgM антитела по ELISA/ELFA 56,00
201-01П Изследване на IgG антитела по ELISA/ELFA 56,00
Молекулярно-вирусологични изследвания
202-00П Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби 480,00
202-01П Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби 520,00
202-02П Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби 400,00
202-03П Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби 400,00
202-04П Real Time PCR за количествено определяне на Parvovirus B19 DNA в клинични проби 460,00
202-05П Мултиплексен Real Time PCR за количествена  детекция на CMV, EBV, HHV 6 в клинични проби 480,00
202-06П Мултиплексен Real Time PCR за количествена  детекция на JCV и BKV в клинични проби 480,00
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.