Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Ценоразпис

Ценоразпис за платени медицински услуги

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕАД
ул. Пловдивско поле № 6
София, 1756
Тел.: 02 4542 104
Факс: 02 4542 107
E-mail: info@hematology.bg
ДАТА: 10.04.2020 Г.
УТВЪРЖДАВАМ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:     ДОЦ. Д-Р БРАНИМИР СПАСОВ
ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
В СБАЛХЗ ЕАД
СЧИТАНО ОТ 10.04.2020 Г.
ШИФЪРНАИМЕНОВАНИЕСТОЙНОСТ В ЛЕВА
123
ПРЕГЛЕДИ
001-00Преглед от професор100,00
001-01Преглед от доцент80,00
001-02Преглед от лекар специалист (снемане на анамнеза и физикален преглед)50,00
001-03Преглед от психолог35,00
001-04Първично полуструктурирано интервю с психолог                                                                                           (пациенти, подлежащи на трансплантация на стволови клетки)70,00
002-00Вторичен преглед от хабилитиран специалист30,00
002-01Вторичен преглед от лекар специалист25,00
002-02Вторичен преглед от психолог20,00
002-03Проследяващо скринингово интервю с психолог                                                                                           (пациенти, преминали трансплантация на стволови клетки)50,00
003-00Преглед на донор от лекарски колегиум (включващ цената на изследванията)3000,00
КОНСУЛТАЦИИ
004-00Консултация от професор100,00
004-01Консултация от доцент80,00
004-02Консултация от лекар специалист50,00
004-03Консултация от психолог35,00
005-00Консултация с хабилитиран специалист на донор300,00
006-00Обсъждане на трансплантационен комитет50,00
006-01Обсъждане на клинична комисия по хематология50,00
ТАКСИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН
007-00Леглоден в Отделение по трансплантация на хемопоетични клетки2163,00
007-01Леглоден в Отделение по клинична хематология350,00
008-00Индивидуален пост от медицинска сестра на час по:5,00
008-01Индивидуален пост от санитар на час по:2,50
009-00Дневни разноски за придружител25,00
010-00Стерилизация на 1 барабан20,00
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
011-00Издаване на медицинско свидетелство за хематологично болен (алогенно/автоложно трансплантиран)20,00
012-00Регистрация на болен и издаване (препис) на медицински документ50,00
013-00Издаване на медицински документи без преглед20,00
013-01Издаване на медицински документи с преглед70,00
015-00Подаване на документи за търсене на родствен/неродствен донор150,00
016-00Канселиране на трансплантация от родствен донорСпоред разходите
016-01Канселиране на трансплантация от неродствен донорСпоред разходите
017-00Такса за разглеждане документи по клинични изпитвания2000,00
017-01Такса за съхранение на документация по клинични изпитвания за 1 година (1 бр. стандартен кашон за документи)100,00
017-02Такса за разглеждане на анекс към вече сключен договор за клинично изпитване500,00
017-03Такса за разглеждане на договор за извършване на медицински услуги, свързани с клинични изпитвания2000,00
018-00Еднократна годишна такса за съхранение на медикаменти, свързани с клинични изпитвания, както и за приготвяне и/или подготовката на медикаментите1800,00
018-01Такса за отпускане на изпитван перорален медикамент от фармацевт30,00
018-02Такса за отпускане на изпитван парентерален медикамент от фармацевт100,00
018-03Такса за унищожаване на напълно/частично употребени изпитвани медикаменти - за 1 година2000,00
МАНИПУЛАЦИИ
019-00Амбулаторен престой на пациент за осъществяване на диагностични и/или терапевтични манипулации под 6 часа50,00
020-00Венепункция5,00
021-00Вземане на капилярна кръв от пръста2,50
022-00Изготвяне и оцветяване на кръвна натривка2,00
023-00Мускулна инжекция10.00 + цената на медикамента
023-01Подкожна / вътрекожна / инжекция10.00 + цената на медикамента
024-00Венозна болусна инжекция на нецитостатични субстанции15.00 + цената на медикамента
024-01Венозна болусна инжекция на цитостатични субстанции20.00 + цената на медикамента
025-00Продължителна венозна инфузия до 12 часа25,00
025-01Продължителна венозна инфузия над 12 часа30,00
025-02Продължителна венозна инфузия до 12 часа с инфузомат50,00
025-03Продължителна венозна инфузия над 12 часа с инфузомат50,00
026-00Осигуряване на продължителен венозен достъп (венозна канюла)30,00
027-00Поставяне на централен венозен път (временен) за донор300.00 + цената на катетъра
027-01Поставяне на централен венозен път (временен) за реципиент300.00 + цената на катетъра
027-02Поставяне на централен венозен път (постоянен)500.00 + цената на катетъра
027-03Поддръжка на централен венозен катетър25,00
028-00Поставяне на порт-катетър500.00 + цената на катетъра
028-01Поддръжка на порт-катетър55,00
029-00Поставяне на уретрален катетър20,00
030-00Определяне на първична кръвна група15,00
031-00Костно мозъчна пункция (миелограма)60,00
031-01Костно мозъчна биопсия (трепанобиопсия)80,00
032-00Локална анестезия20,00
033-00Лумбална пункция – диагностична с цитологично изследване80,00
033-01Лумбална пункция – лечебна80.00 + цената на препарата
034-00Плеврална пункция – диагностична с цитологично изследване60,00
034-01Плеврална пункция – лечебна60,00
034-02Плеврална пункция – отбременителна60,00
035-00Перитонеална пункция – диагностична50,00
035-01Перитонеална пункция – лечебна50,00
035-02Перитонеална пункция – отбременителна50,00
036-00Взимане на кръв за родствен/неродствен донор5,00
036-01Взимане на кръв за потвърдително типизиране5,00
036-02Взимане на кръв за входящи виросологични изследвания (на реципиент)5.00 + цената на изследването
036-03Взимане на кръв за паразитологични изследвания (на реципиент)5.00 + цената на изследването
036-04Взимане на кръв за изследване на инвазивни кандидози (на реципиент)5.00 + цената на изследването
036-05Взимане на кръв за посттрансплантационно проследяване на вирусологични изследвания5.00 + цената на изследването
036-06Взимане на кръв за лекарствен мониторинг на имуносупресори5.00 + цената на изследването
036-07Взимане на кръв за лекарствен мониторинг на витамин Д5.00 + цената на изследването
036-08Взимане на кръв за изследване на парапротеин5.00 + цената на изследването
036-09Взимане на кръв за изследване на имуноглобулини5.00 + цената на изследването
036-10Взимане на кръв за изследване на CD34+ на донор5.00 + цената на изследването
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
037-00Преливане на еритроцитен концентрат с филтър – 1 ст.единица350,00
037-01Преливане на еритроцитен концентрат (облъчен) – 1 ст.единица550,00
038-00Преливане на тромбоцитен концентрат с филтър – 1 афереза + сет за афереза850,00
038-01Преливане на тромбоцитен концентрат (облъчен) – 1 афереза + сет за афереза1050,00
038-02Преливане на тромбоцитен концентрат (единични тромбоцити)15.00/ сак
039-00Преливане на ПЗП200.00/ литър
040-00Преливане на биологично активна субстанция150,00
041-00Апаратна лечебна плазмафереза3500.00 + цената на прелятия биопродукт + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
041-01Мануална плазмафереза при болни без усложнения200.00/ литър + цената на преляти биопродукт  + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
042-00Апаратна лечебна цитафереза900.00 + цената на прелятия биопродукт + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
042-01Мануална цитафереза при болни без усложнения200.00/литър  + цената на преляти биопродукти + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
043-00Лечебна фотофереза4300.00 на процедура + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
044-00Кръвопускане / до 450 мл от цялостна кръв /60,00
045-00Автоложно лепило - единично130,00
045-01Автоложно лепило - двойно200,00
045-02Очни капки от богата на тромбоцити плазма130,00
045-03Богата на тромбоцити плазма за приложение в стоматологичната практика130,00
ТРАНСПЛАНТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
Най-често използвани цитостатици в кондициониращите режими
046-00цитостатик мяркаСъгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
BCNU фл 100 мг
Busulvex фл 60 мг
Alkeran фл 50 мг
Etoposide фл 100 мг
Cytozar фл 1000 мг
Endoxan фл 200 мг
Fludarabine фл 50 мг
Bendamustine фл 100 мг
Gemzar фл 1000 мг
Holoxan фл 1000 мг
Clofarabine фл 20 мг
Най-често използвани кондициониращи режими
047-00ВеАМ (Bendamustine; Etoposide; Cytozar; Alkеran;Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-01ВЕАМ (BCNU; Etoposide; Cytozar; Alekran)Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-02Bu/Cy/Mel (Busulvex; Endoxan; Alkeran)Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-03Bu/Cy (Busulvex; Endoxan)Съгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
047-04Cy/TBI (TBI; Endoxan)Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-05Bu/Mel (Busulvex; Alkeran)Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-06ICE (Holoxan; Carboplatina; Etoposide ; G-CSF)Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-07RIC Flu/Cy (Fludarabine;Endoxan; MTX; Са-folinat)Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-08RIC Flu/Cy/Mabthera (Mabthera; Endoxan; Fludarabine)Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-09хаплоидентичен донорСъгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
Flu/Mel/ATG/TBI (Fludarabine; Alkeran; ATG; TBI; CSA)
047-10Апластична анемия родствен донорСъгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
ATG/CY/Flu (ATG; Endoxan; Fludarabine)
047-11LACE (CCNU; Etoposide; Cytozar; Endoxan)Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
047-12НевробластомСъгласно актуалната цена на медикаментите + 10.0%
Flu/Mel (Fludarabine; Аlkeran)
048-00МобилизацияСъгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
DexaВЕАМ (BCNU; Dexamethasone; Etoposide; Cytozar; Alekran;
G-CSF)
048-01МобилизацияСъгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
Cy/G-CSF (Endoxan; G-CSF)
Цени на често използвани медикаменти
049-00Съгласно актуалната цена на медикаментите  + 10.0%
Медикамент мярка
Defibrotide  фл 200 мг
CSA                             caps 25 мг
CSA                             caps 50 мг
Tacrolimus                  tab 0,5 мг
Tacrolimus                  tab 0,5 мг
Amsacrine фл 75 мг
Plerixafor фл
Zofran amp 8 мг
Bortezomib фл
Voriconazole фл
Valcid tab
Foscavir фл
Symevene фл 500 мг
ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ПОЛУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КЛЕТКИ
050-00Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от периферна кръв3700.00 + цената на рестежния фактор + цената за флоуциметрично броене на CD34 + клетки + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
050-01Получаване и обработка на стволови хемопоетични  клетки от костен мозък4700.00 + цената за флоуциметрично броене на CD34 + клетки + цената за поставяне на ЦВК (ако е необходим катетър)
051-00Криогенно съхранение на хемопоетични стволови клетки150.00 годишно на замразен сак от 100 мл
052-00Изолиране на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв60.00 на 1 мл обработена кръв
053-00Замразяване на лимфомононуклеарни клетки от периферна кръв40.00 на 1х10^6 лимфомононуклеари
054-00Изолиране и замразяване на пречистени Т-лимфоцити, NK клетки,CD34+ и/или АС133 + клетки2300.00 + цена на консуматива
055-00Изолиране, култивиране и замразяване на меземхимни клетки400.00 за 1х10^6 меземхимни клетки
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
056-00Ехография на коремните органи50,00
057-00Електрокардиограма15,00
058-00Ехокардиография40,00
059-00Използване на едноместен апарат за превенция на косопад по време          на цитостатично лечение на хематологични или онкологични заболяванияПо 50.00/ ден
059-01Използване на двуместен апарат за превенция на косопад по време            на цитостатично лечение на хематологични или онкологични заболяванияПо 75.00/ ден
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематологични изследвания
060-00Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене7,00
061-00Хематокрит - центрофужно1,00
062-00Ретикулоцити-микроскопски4,00
062-01Ретикулоцити-апаратно4,00
063-00Кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене и ретикулоцити9,00
064-00Диференциално броене на левкоцити - микроскопски5,00
065-00Морфология на еритроцити – микроскопски4,00
066-00Осмотична резистентност на еритроцити15,00
Биохимични изследвания
067-00Определяне на серумната концентрация на циклоспорин А55,00
067-01Определяне на серумната концентрация на микофенолова киселина35,00
067-02Определяне на серумната концентрация на витамин Д45,00
067-03Определяне на серумната концентрация на такролимус50,00
068-00СRP/Це-реактивен протеин6,00
068-01Прокалцитонин65,00
069-00GluC/Глюкоза - серум, плазма3,00
069-01GluC/Глюкоза - ликвор, пунктат5,00
070-00Urea/Урея3,00
071-00CreaC/Креатинин3,00
072-00Chol/Холестерол3,00
072-01Trig/Триглицериди3,00
072-02UHDL/ХДЛ - Холестерол5,00
072-03DLDL/ЛДЛ - Холестерол5,00
072-04Липиден профил - холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол12,00
073-00UA/Пикочна киселина3,00
074-00TP/Общ белтък3,00
074-01TP/Общ белтък - ликвор, пунктат5,00
075-00AlbG/Албумин3,00
076-00BilT/Билирубин – общ3,00
076-01BilD/Билирубин – директен3,00
077-00UIBC/Несатуриран желязосвързващ капацитет5,00
078-00Fe/Желязо5,00
079-00K/Калий4,00
079-01Na/Натрий4,00
079-02Cl/Хлориди4,00
079-03Йонограма-Cl, K, Na7,00
080-00Mg/Магнезий3,00
081-00iCa/Калций - йонизиран5,00
081-01Ca/Калций - общ3,00
082-00Phos/Фосфор3,00
083-00Кръвно захарен профил – трикратен7,00
084-00ASAT/АСАТ3,00
085-00ALAT/АЛАТ3,00
086-00AlkP/Алкална Фосфатаза3,00
087-00GGT/ГГТ3,00
088-00LDН/ЛДХ3,00
089-00СК/Креатинкиназа3,00
089-01CK-MB/Креатинкиназа-МБ15,00
090-00Trop I/Тропонин I14,00
091-00sTfR/Разтворими Трансферинови рецептори45,00
092-00Hapt/Хаптоглобин12,00
093-00TRF/Трансферин10,00
094-00Amy/Амилаза6,00
094-01Липаза7,00
095-00G-6PDh/Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа18,00
096-00Креатининов клирънс– 24 часов или изчислен5,00
097-00Кръвно газов анализ (КГА) на капилярна кръв12,00
098-00Бета-2 микроглобулин /радиоимунно определяне/24,00
099-00Определяне на феритин /радиоимунно определяне/18,00
100-00Пакет микроцитна анемия - кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене, ретикулоцити, морфология на еритроцити, желязо, несатуриран желязосвързващ капацитет15,00
100-01Пакет макроцитна анемия - кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене, ретикулоцити, морфология на еритроцити, желязо, несатуриран желязосвързващ капацитет, ЛДХ, витамин В12, фолиева киселина40,00
100-02Пакет глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит - кръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене, ретикулоцити, глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа, ЛДХ, билирубин - общ, билирубин - директен35,00
Туморни маркери
101-00Простатно-специфичен антиген (PSA)15,00
Уринен анализ
102-00Химично изследване на урина с тест лента (10 показателя)3,00
102-01NGAL в урина65,00
103-00Седимент – микроскопски3,00
104-00CSF/UPro - белтък в урина 24 часа4,00
104-01uAlb/Микроалбумин в урина 24 часа11,00
104-02CreatCU/креатинин в урина 24 часа3,50
104-03CaCU/калций в урина 24 часа3,50
104-04Cl-CU/хлориди в урина 24 часа3,50
104-05K-CU/калий в урина 24 часа3,50
104-06Na-CU/натрий в урина 24 часа3,50
104-07Phos-U/фосфат в урина 24 часа3,50
104-08Urea-U/урея в урина 24 часа3,50
104-09GlucU/глюкоза в урина 24 часа3,50
104-10UAU/пикочна киселина в урина 24 часа3,50
Хормонални изследвания
105-00TSH13,00
106-00Свободен Т413,00
106-01Свободен Т313,00
107-00Паратхормон15,00
108-00Лутеинизиращ хормон13,00
109-00Фоликулостимулиращ хормон13,00
110-00Естрадиол13,00
111-00Тестостерон13,00
112-00Прогестерон13,00
113-00Еритропоетин37,00
Хемостазеологични изследвания
114-00Време на кървене (двоен тест)6,00
115-00Тест за капилярна устойчивост4,00
116-00Тромбоцити, камерно изброяване5,00
117-00Протромбиново време5,00
118-00Парциално тромбопластиново време5,00
119-00Тромбиново време5,00
120-00Фибриноген5,00
Фактори на кръвосъсирването
121-00Фактор II30,00
121-01Фактор V30,00
121-02Фактор VII40,00
121-03Фактор VIII25,00
121-04Фактор IX30,00
121-05Фактор X40,00
121-06Фактор XI25,00
121-07Фактор XII25,00
122-00Скрининг за инхибитори40,00
122-01Титър на инхибитори60,00
123-00D-димери20,00
124-00Агрегация на тромбоцитите с АДФ30,00
124-01Агрегация на тромбоцитите с адреналин30,00
124-02Агрегация на тромбоцитите с ристоцетин30,00
125-00Фактор на Вилебранд антиген50,00
125-01Фактор на Вилебранд астивност120,00
126-00Контрол на антикоагулантна терапия12,00
127-00Хемостазен скрининг20,00
128-00Антитромбин III35,00
129-00Тест за APC резистентност35,00
130-00Тест за лупус антикоагулант30,00
Цитогенетични изследвания
131-00Цитогенетично изследване на клетки от костен мозък с използване на директен метод. G-лентова техника.150,00
131-01Цитогенетично изследване чрез култивиране на клетките от костен мозък с използването на специфични хранителни среди, съдържащи растежни фактори. G-лентова техника250,00
131-02Цитогенетично постнатално изследване чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв с използването на комплексни хранителни среди, съдържащи фитохемаглутинин. G-лентова техника250,00
131-03Изследване за чупливост на хромозомите чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв или костен мозък с използване на комплексни хранителни среди и индуктори за чупливостл. 100 метафази. GTG – лентова техника300,00
132-00Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни делециони сонди250,00
132-01Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни Break Apart сонди350,00
132-02Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични двуцветни Dual Fusion сонди285,00
132-03Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични трицветни делеционни проби285,00
132-04Флуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни комбинирани проби.275,00
133-00Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 2 локус специфични двуцветни делеционни проби440,00
133-01Минимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 3 локус специфични двуцветни делеционни проби630,00
Молекулярно-биологични изследвания
134-00Oстра миелоидна левкемия - Минимален панел170,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
134-01Oстра миелоидна левкемия - Разширен панел220,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
PML-RARA [t(15;17)]
134-02Остра миелодна левкемия – Цялостен панел400,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
Мутации NPM1
Експресия EVI1
Мутация JAK2 V617F
134-03Изследване на аномалии в FLT3 гена (ITD+TKD)150,00
134-04Пакет при остра миелоидна левкемия: вътрешна тандемна дупликация на FLT3 гена и мутация A на NPM1 гена200,00
134-05Изследване на (6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 (CAN) при остра миелоидна левкемия150,00
134-06Изследване на панел от най-честите пренареждания, засягащи MLL гена при остра миелоидна левкемия – t(6;11)(q27;q23) /MLL-MLLT4 (AF6); t(9;11)(p22;q23)/MLL-MLLT3 (AF9); t(11;19)(q23;p13.1) /MLL-ELL200,00
135-00Остра промиелоцитна левкемия - PML-RARA [t(15;17)]140,00
136-00Oстра В-лимфобластна левкемия - Минимален пакет150,00
MLL-AF4 [t(4;11)]
E2A-PBX1 [t(1;19)]
TEL-AML1 [t(12;21)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
136-01Клонални В-клетъчни маркери - Пренареждания на тежки вериги на имуноглобулини (BIOMED 2)250,00
136-02Пакет остра Т-лимфобластна левкемия, включващ  BCR-ABL, SIL-TAL1 и експресия на TLX1 (HOX11) гена140,00
136-03Клонални Т-клетъчни маркери - Пренареждания на TCR  (BIOMED 2)250,00
137-00Хронични миелопролиферативни заболявания - Tипичен BCR-ABL фузионни ген за ХМЛ - M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и m-BCR-ABL [t(9;22)]/p190110,00
137-01Допълнителен скрининг за атипични форми на фузионния ген BCR-ABL: BCR-ABL [t(9;22)]/p230; BCR-ABL e6a2 [t(9;22)]150,00
137-02JAK2 мутация V617F150,00
137-03Мутации в MPL100,00
137-04Мутации в CALR150,00
137-05Пакет -                                                                                                                                                                                                         M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210170,00
JAK2 мутация V617F
137-06JAK2 мутация V617F + Мутации CALR220,00
137-07JAK2 мутация V617F + Мутации CALR + Мутации MPL300,00
137-08Контрол на лечение с Тирозин киназен инхибитор - Количествена RT-PCR в реално време (автоматизирано изследване) без екстракция310,00
137-09Контрол ва лечението на тирозин-киназни инхибитори чрез количествена RT-PCR – мануално изследване250,00
137-10Изследване на мутация Т315I ABL250,00
137-11Изследване на фузионния ген FIP1L1-PDGFRA130,00
138-00Изследване на молекулярен маркер с кит на пациента (клиента)80,00
139-00Изследване на други молекулярни аномалии при хематологични неоплазии (като основен молекурен маркер):По 100.00 лв за всеки
Свръхекспресия на WT1
Свръхекспресия на Survivin
Свръхекспресия на hTERT
Свръхекспресия на MN1
Други
140-00Изследване на аномалии, в допълнение към някоя друга позицияПо 50.00 лв за всеки един
Свръхекспресия на BAALC гена
Свръхекспресия на EVI1 гена
Свръхекспресия на PRAME гена
MLL-AF6 [t(6;11)]
MLL-AF9 [t(9;11)]
MLL-ЕNL [t(11;19)]
MLL-ELL [t(11;19)]
Други
141-00Изследване на MMSET- IgH/t(4;14) при множествен миелом100,00
142-00Изследване на мутация V600E BRAF при космато-клетъчна левкемия140,00
143-00Изследване на минимална резидуална болест при хематологични неоплазии чрез двуетапна качествена RT-PCR100,00
144-00Екстракция на РНК или ДНК (в случаите, когато се откаже изследването от насочващото звено)40,00
Цитологични изследвания и специални оцветявания
145-00Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за многократна употреба95,00
145-01Цитологично изследване на костен мозък, взет с игла за еднократна употреба150,00
145-02Цитологично изследване на костен мозък-обработка и консултация на свеж костно-мозъчен аспират90,00
145-03Цитологично изследване на костен мозък – консултация на готови качествени препарати70,00
145-04Цитологично изследване на периферна кръв38,00
145-05Цитологично изследване на периферна кръв – консултация с готови качествени препарати50,00
145-06Цитологично изследване на телесни течности50,00
146-00Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. и цитологична оценка48,00
146-01Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. -консултация на един готов препарат29,00
Цитохимични изследвания и специални оцветявания
147-00Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания, за всяко по:40,00
147-01Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати,за всяко по:30,00
147-02Изследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати до 3 броя70,00
Хистологични изследвания и специални оцветявания
148-00Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за многократна употреба115,00
148-01Хистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за еднократна употреба195,00
148-02Хистологично изследване на свеж материал от биопсия от лимфен възел и др.90,00
148-03Хистологично изследване на биопсия във формалин /костен мозък, лимфен възел и др./-за един брой90,00
148-04Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета - от 1 до 3 броя блокчета80,00
148-05Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета - от 3 до 10 броя блокчета110,00
148-06Хистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета - над 10 броя блокчета за всяко по:30,00
148-07Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези до 3 номера60,00
148-08Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези от 3 до 10 номера70,00
148-09Хистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези над 10 номера за всеки по:10,00
149-00Хистохимично изследване – за 1 бр.50,00
150-00Аутопсия по желание (консултация на некропсия) - хистологичен протокол, окончателна диагноза и епикриза500,00
Имунохистохимични изследвания
151-00Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 3 маркера160,00
151-01Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 6 маркера240,00
151-02Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 12 маркера360,00
151-03Имунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. над 12 маркера  за всеки следващ по35,00
Флоуцитометрични изследвания
152-00Имунофенотипизиране на лимфоцити с многопараметърна флоуцитометрия - до 8 параметъра250,00
152-01Имунофенотипизиране на лимфоцити с 10-параметърна флоуцитометрия380,00
152-02Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при хематологични заболявания, ориентировъчен панел при оскъден материал250,00
152-03Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания480,00
152-04Имунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания-разширен панел550,00
152-05Имунофенотипизиране на минимална резидуална болест с 10-параметърна флоу цитометрия250,00
153-00Флоуцитометрично определяне на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при онкохематологични заболявания разширен панел250,00
153-01Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой CD34(+) хемопоетични стволови клетки270,00
153-02Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой Т-клетки за целите на трансплантацията300,00
153-03Флоуцитометрично определяне на лимфоцитни субпопулации чрез 10-параметърна флоуцитометрия – разширен панел300,00
153-04Флоуцитометрично определяне на пароксизмална нощна хемоглобинурия300,00
153-05Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –стандартен панел330,00
153-06Флоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –контролно изследване250,00
153-07Имунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации120,00
Имунохимични изследвания
154-00Панел № 1: Имунохимични изследвания на серум за установяване на парапротеин:електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количествено свободни леки вериги, количествено свързани тежки/леки вериги200,00
154-01Панел № 2: Имунохимични изследвания на урина за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги160,00
154-02Панел № 3: Имунохимични изследвания на ликвор за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги160,00
155-00Капилярна електрофореза на протеини в серум80,00
155-01Капилярна електрофореза на протеини в урина80,00
156-00Имунотипизация на протеини в серум80,00
156-01Имунотипизация на протеини в урина80,00
157-00Имуноглобулин D (IgD)30,00
158-00Определяне на субклас IgG140,00
158-01Определяне на субклас IgG240,00
158-02Определяне на субклас IgG340,00
158-03Определяне на субклас IgG440,00
158-04Определяне на субкласове IgG1, IgG2, IgG3, IgG4150,00
159-00Свободни леки вериги (FLC) в серум90,00
159-01Свободни леки вериги (FLC) в урина90,00
159-02Свободни леки вериги (FLC) в ликвор90,00
160-00Комплекс тежки-леки (HLC) вериги в серум95,00
161-00Имуноглобулин А (IgA) в серум14,00
161-01Имуноглобулин G (IgG) в серум14,00
161-02Имуноглобулин M (IgM) в серум14,00
161-03Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в серум35,00
162-00Имуноглобулин А (IgA) в ликвор22,00
162-01Имуноглобулин G (IgG) в ликвор22,00
162-02Имуноглобулин M (IgM) в ликвор22,00
162-03Имуноглобулин А, G и M (IgA, IgG и IgM) в ликвор58,00
162-04Албумин в ликвор15,00
163-00Криоглобулини15,00
164-00Количествено определяне на фракции на комплемент - C3-комплемент20,00
164-01Количествено определяне на фракции на комплемент - С4-комплемент20,00
164-02Определяне на активност на тотален комплемент - CH-5080,00
Имунохематологични изследвания
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЪВНА ГРУПА ПО КРЪСТОСАН МЕТОД
165-00Мануална техника по кръстосан метод на плочка14,00
165-01Мануална техника чрез колонноаглутинационна техника14,00
165-02ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Rh ФЕНОТИП (CcDEe) И Kell АНТИГЕН35,00
165-03ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕРИТРОЦИТНИ АНТИГЕНИ (ИЗВЪН Rh И Kell  СИСТЕМИТЕ) ЗА ЕДИН АНТИГЕН: Fy, Jk, Le, P, MNS, Lu20,00
165-04ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛАБ D АНТИГЕН20,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА
166-00СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА - КОЛОННОАГЛУТИНАЦИОННА ТЕХНИКА70,00
166-01СКРИНИНГ ЗА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА - В МАНУАЛНА ТЕХНИКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ ДИАПАЗОН50,00
166-02ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУНОГЛОБУЛИНОВАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИКСИРАНИТЕ ЕРИТРОАНТИТЕЛА30,00
166-03ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНОСТТА НА ЕРИТРОАНТИТЕЛАТА ЗА ЕДИН МЕТОД70,00
166-04ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИТЪРА НА АНТИЕРИТРОЦИТНИТЕ АНТИТЕЛА ЗА ЕДИН МЕТОД20,00
166-05МЕДИКАМЕНТОЗНИ АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА40,00
166-06АБСОРБЦИОННО ЕЛУАЦИОННИ ТЕСТОВЕ50,00
167-00ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКРЕТОРНИЯ СТАТУС70,00
168-00ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИТЪРА НА ИМУННИ АНТИ-А И АНТИ-В АНТИТЕЛА ОТ КЛАС IgG ПРИ АВО - несъвместимост майка-плод50,00
ТЕСТОВЕ ЗА ПАРОКСИЗМАЛНА НОЩНА ХЕМОГЛОБИНУРИЯ
169-00ДВУФАЗНИ ХЕМОЛИЗИНИ20,00
169-01ГЕЛАГЛУТИНАЦИОНЕН ТЕСТ (АНТИ-DAF И АНТИ-MIRL)50,00
СКРИНИНГ ЗА АНТИТРОМБОЦИТНИ АНТИТЕЛА
170-00СТАНДАРТИЗИРАН КИТ С ИМОБИЛИЗИРАНИ СПЕЦИФИЧНИ ТРОМБОЦИТНИ И HLA КЛАС І ГЛИКОПРОТЕИНИ350,00
170-01ELISA метод100,00
171-00ТЕСТОВЕ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЕДИНИЦА КРЪВ30,00
Микробиологични изследвания
172-00Посявка, идентификация и антибиограма на гърлен секрет20,00
172-01Посявка, идентификация и антибиограма на храчка20,00
172-02Посявка, идентификация и антибиограма на носен секрет20,00
172-03Посявка, идентификация и антибиограма на ушен секрет20,00
172-04Посявка, идентификация и антибиограма на очен секрет20,00
172-05Посявка, идентификация и антибиограма на ранев секрет20,00
172-06Посявка, идентификация и антибиограма на урина за урокултура16,00
172-07Посявка, идентификация и антибиограма на материал от генитална система (уретрален, вагинален, цервикален,простатен секрети;еякулат) за банална флора25,00
172-08Посявка, идентификация и антибиограма на фекална маса и ректален секрет25,00
173-00Изследване на анален секрет- профилактично10,00
174-00Антибиотикограма с тест-дискове9,00
175-00Идентификация на микроорганизми – апаратно28,00
175-01Микробиологично PCR изследване на проба от стомашно-чревния тракт340,00
175-02Микробиологично PCR изследване на проба от дихателния тракт340,00
175-03Микробиологично PCR изследване на проба от хемокултура340,00
175-04Микробиологично PCR изследване на най-честите причинители на енцефалит и менингит400,00
175-05Микробиологично PCR изследване на най-честите причинители на пневмония390,00
175-06Тест за доказване на галактомананов антиген в серум30,00
176-00Определяне на антибиотичната чувствителност на микроорганизми – апаратно28,00
177-00Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) – апаратна диагностика без изолиран причинител30,00
177-01Хемокултури (ликвор, пунктат, костен мозък, сволови клетки) - апаратна диагностика, антибиограма65,00
178-00Серологично изследвания за сифилис15,00
179-00Микробиологгичен контрол на повърхности10,00
179-01Микробиологичен контрол на ръце10,00
179-02Микробиологичен контрол на въздух10,00
179-03Микробиологичен контрол за стерилности10,00
180-00Вземане на секрет за микробиологично изследване5,00
181-00Фецес за H.pylori-антиген20,00
181-01Фецес за C.difficile бърз тест за токсин A+B20,00
182-00Посявка, идентификация и антибиограма ПВК, ЦВК, връх на ЦВК25,00
Серологични изследвания
183-00Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgM25,00
183-01Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgG28,00
184-00Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBsAg25,00
184-01Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBeAg25,00
184-02Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBc IgM30,00
184-03Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBcor total30,00
184-04Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBe30,00
184-05Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBs Ag25,00
185-00Хепатит C вирусни антитела по ELISA/ELFA: anti-HCV25,00
185-01Хепатит С – потвърдителен тест28,00
186-00Хепатит D вирусни маркери по ELISA/ELFA: HD Ag25,00
186-01Хепатит D вирусни антитела по ELFA/ELISA: anti-HD ab25,00
187-00Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgM25,00
187-01Хепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgG25,00
188-00Откриване на антитела към HIV и антигени на HIV по ELISA25,00
189-00Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgM25,00
189-01Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgG25,00
189-02Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgM25,00
189-03Откриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgG25,00
190-00Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgM25,00
190-01Откриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgG30,00
191-00Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-VCA IgG25,00
191-01Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-EBNA IgG25,00
191-02Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-VCA IgM25,00
191-03Епщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-EA IgG25,00
192-00Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgM25,00
192-01Откриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgG25,00
193-00Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgM25,00
193-01Откриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgG25,00
194-00Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgM25,00
194-01Откриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgG25,00
195-00Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgM25,00
195-01Откриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgG25,00
196-00Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgM25,00
196-01Откриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgG25,00
197-00Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgM25,00
197-01Откриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgG25,00
198-00Серологично изследване (IgM) за лаймска болест28,00
198-01Серологично изследване (IgG) за лаймска болест28,00
199-00Откриване на антитела към Aspergillus f: IgM28,00
199-01Откриване на антитела към Aspergillus f: IgG28,00
200-00Откриване на антитела към H. pylory: IgG28,00
201-00Изследване на IgM антитела по ELISA/ELFA28,00
201-01Изследване на IgG антитела по ELISA/ELFA28,00
Молекулярно-вирусологични изследвания
202-00Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби240,00
202-01Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби260,00
202-02Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби200,00
202-03Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби200,00
202-04Real Time PCR за количествено определяне на Parvovirus B19 DNA в клинични проби230,00
202-05Real Time PCR за количествено определяне на HHV6 в клинични проби200,00
202-06Real Time PCR за количествено определяне на BKV в клинични проби200,00
202-07Real Time PCR за количествено определяне на JCV в клинични проби200,00
202-08Real Time PCR за количествено определяне на HSV1 в клинични проби200,00
202-09Real Time PCR за количествено определяне на HSV2 в клинични проби200,00
202-10Real Time PCR за количествено определяне на VZV в клинични проби200,00
202-11Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на CMV, EBV, HHV 6 в клинични проби240,00
202-12Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на JCV и BKV в клинични проби240,00
202-13Мултиплексен Real Time PCR за количествено определяне на HSV1 и HSV2 в клинични проби240,00
Други специфични изследвания
203-00ПАНЕЛ 1: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин (необходими са предварително направени ПКК и серумно желязо):35,00
-          осмотична резистентност в една епруветка (STOFT);
-          електрофореза върху целогел и /или капилярна електрофореза;
-          количиствено определяне на фетален хемоглобин;
-          определяне относителния дял на феталните еритроцити при необходимост (за типизиране на НПФХ);
интерпретация и коментар на получените резултати, както и препоръки
203-01ПАНЕЛ 2: Установяване наличието  на таласемия или патологичен хемоглобин на член от семейството след препоръка за генеалогичен анализ25,00
204-00Фетален хемоглобин чрез алкална денатурация30,00
205-00Справка в картотеката на лабораторията и издаване на препис на резултат10,00
Допълнителни изследвания за идентификация на патологията в зависимост от резултата от ПАНЕЛ 1:
206-00Изопропилов тест за нестабилни хемоглобини20,00
207-00Тестове за термостабилност /на 50 С и на 68 С/, всеки по20,00
208-00Интраеритроцитни телца (Н-телца и телца на Хайнц)20,00
209-00Фалциформация на еритроцити ( за сърповидни клетки)20,00
210-00Разтворимост на хемоглобин (SST) за хемоглобини S и С -Harlem20,00
211-00Електрофореза върху цитратен агар30,00
211-01Електрофореза върху целулозоацентни лентипри различно рН30,00
212-00Количествено определяне на метхемоглобин35,00
213-00Спектрофотометрично определяне на хемоглобин М20,00
214-00Anti TPO - МАТ16,00
214-01Anti Tg - ТАТ16,00
215-00Определяне вискозитет на плазма20,00
216-00Определяне на витамин В1215,00
217-00Определяне на фолиева киселина15,00
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
218-00Такса за теоретичното обучение, предвидено в учебната програма за медицинска специалност Клиинична хематология (Основен курс) 200,00
218-01Такса за тематични лекционни курсове или индивидуално теоретично обучение15 лв. на учебен ден
218-02Такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура –индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура30 лв. на учебен ден
ЦЕНИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематологични изследвания
060-00ПКръвна картина автоматично с 5-типно диференциално броене14,00
061-00ПХематокрит - центрофужно2,00
062-00ПРетикулоцити-микроскопски8,00
062-01ПРетикулоцити-апаратно8,00
064-00ПДиференциално броене на левкоцити - микроскопски10,00
065-00ПМорфология на еритроцити – микроскопски8,00
067-00ПОсмотична резистентност на еритроцити30,00
Биохимични изследвания
068-00ПСRP/Це-реактивен протеин12,00
069-00ПGluC/Глюкоза - серум, плазма6,00
069-01ПGluC/Глюкоза - ликвор, пунктат10,00
070-00ПUrea/Урея6,00
071-00ПCreaC/Креатинин6,00
072-00ПChol/Холестерол6,00
072-01ПTrig/Триглицериди6,00
072-02ПUHDL/ХДЛ - Холестерол10,00
072-03ПDLDL/ЛДЛ - Холестерол10,00
073-00ПUA/Пикочна киселина6,00
074-00ПTP/Общ белтък6,00
074-01ПTP/Общ белтък - ликвор, пунктат10,00
075-00ПAlbG/Албумин6,00
076-00ПBilT/Билирубин – общ6,00
076-01ПBilD/Билирубин – директен6,00
077-00ПUIBC/Несатуриран желязосвързващ капацитет10,00
078-00ПFe/Желязо10,00
079-00ПK/Калий8,00
079-01ПNa/Натрий8,00
079-02ПCl/Хлориди8,00
080-00ПMg/Магнезий6,00
081-00ПiCa/Калций - йонизиран10,00
081-01ПCa/Калций - общ6,00
082-00ПPhos/Фосфор6,00
083-00ПКръвно захарен профил – трикратен14,00
084-00ПASAT/АСАТ6,00
085-00ПALAT/АЛАТ6,00
086-00ПAlkP/Алкална Фосфатаза6,00
087-00ПGGT/ГГТ6,00
088-00ПLDН/ЛДХ6,00
089-00ПСК/Креатинкиназа6,00
089-01ПCK-MB/Креатинкиназа-МБ30,00
090-00ПTrop I/Тропонин I28,00
091-00ПsTfR/Разтворими Трансферинови рецептори90,00
092-00ПHapt/Хаптоглобин24,00
093-00ПTRF/Трансферин20,00
094-00ПAmy/Амилаза12,00
095-00ПG-6PDh/Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа36,00
096-00ПКреатининов клирънс– 24 часов или изчислен10,00
097-00ПКръвно газов анализ (КГА) на капилярна кръв24,00
098-00ПБета-2 микроглобулин /радиоимунно определяне/48,00
099-00ПОпределяне на феритин /радиоимунно определяне/36,00
Туморни маркери
101-00ППростатно-специфичен антиген (PSA)30,00
Уринен анализ
102-00ПХимично изследване на урина с тест лента (10 показателя)6,00
103-00ПСедимент – микроскопски6,00
104-00ПCSF/UPro - белтък в урина 24 часа8,00
104-01ПuAlb/Микроалбумин22,00
Хормонални изследвания
105-00ПTSH26,00
106-00ПСвободен Т426,00
106-01ПСвободен Т326,00
107-00ППаратхормон30,00
108-00ПЛутеинизиращ хормон26,00
109-00ПФоликулостимулиращ хормон26,00
110-00ПЕстрадиол26,00
111-00ПТестостерон26,00
112-00ППрогестерон26,00
113-00ПЕритропоетин74,00
Хемостазеологични изследвания
114-00ПВреме на кървене (двоен тест)12,00
115-00ПТест за капилярна устойчивост8,00
116-00ПТромбоцити, камерно изброяване10,00
117-00ППротромбиново време10,00
118-00ППарциално тромбопластиново време10,00
119-00ПТромбиново време10,00
120-00ПФибриноген10,00
Фактори на кръвосъсирването
121-00ПФактор II60,00
121-01ПФактор V60,00
121-02ПФактор VII80,00
121-03ПФактор VIII50,00
121-04ПФактор IX60,00
121-05ПФактор X80,00
121-06ПФактор XI50,00
121-07ПФактор XII50,00
122-00ПСкрининг за инхибитори80,00
122-01ПТитър на инхибитори120,00
123-00ПD-димери40,00
124-00ПАгрегация на тромбоцитите с АДФ60,00
124-01ПАгрегация на тромбоцитите с адреналин60,00
124-02ПАгрегация на тромбоцитите с ристоцетин60,00
125-00ПФактор на Вилебранд антиген100,00
125-01ПФактор на Вилебранд астивност240,00
126-00ПКонтрол на антикоагулантна терапия24,00
127-00ПХемостазен скрининг40,00
128-00ПАнтитромбин III70,00
129-00ПТест за APC резистентност70,00
130-00ПТест за лупус антикоагулант60,00
Цитогенетични изследвания
131-00ПЦитогенетично изследване на клетки от костен мозък с използване на директен метод. G-лентова техника.300,00
131-01ПЦитогенетично изследване чрез култивиране на клетките от костен мозък с използването на специфични хранителни среди, съдържащи растежни фактори. G-лентова техника500,00
131-02ПЦитогенетично постнатално изследване чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв с използването на комплексни хранителни среди, съдържащи фитохемаглутинин. G-лентова техника500,00
131-03ПИзследване за чупливост на хромозомите чрез култивиране на лимфоцитите от периферна кръв или костен мозък с използване на комплексни хранителни среди и индуктори за чупливостл. 100 метафази. GTG – лентова техника600,00
132-00ПФлуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни делециони сонди500,00
132-01ПФлуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни Break Apart сонди700,00
132-02ПФлуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични двуцветни Dual Fusion сонди570,00
132-03ПФлуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използването на локус специфични трицветни делеционни проби570,00
132-04ПФлуоресцентно in situ хибридизационен (FISH) анализ с използване на локус специфични двуцветни комбинирани проби.550,00
133-00ПМинимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 2 локус специфични двуцветни делеционни проби880,00
133-01ПМинимален FISH панел (за ХЛЛ или МДС) с използване на 3 локус специфични двуцветни делеционни проби1260,00
Молекулярно-биологични изследвания
134-00ПOстра миелоидна левкемия - Минимален панел340,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
134-01ПOстра миелоидна левкемия - Разширен панел440,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
PML-RARA [t(15;17)]
134-02ПОстра миелодна левкемия – Цялостен панел800,00
AML1-ETO [t(8;21)]
CBFb-MYH11 [inv(16)/t(16;16)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
FLT3-ITD
Мутации NPM1
Експресия EVI1
Мутация JAK2 V617F
134-03ПИзследване на аномалии в FLT3 гена (ITD+TKD)300,00
134-04ППакет при остра миелоидна левкемия: вътрешна тандемна дупликация на FLT3 гена и мутация A на NPM1 гена400,00
134-05ПИзследване на (6;9)(p23;q34) DEK-NUP214 (CAN) при остра миелоидна левкемия300,00
134-06ПИзследване на панел от най-честите пренареждания, засягащи MLL гена при остра миелоидна левкемия – t(6;11)(q27;q23) /MLL-MLLT4 (AF6); t(9;11)(p22;q23)/MLL-MLLT3 (AF9); t(11;19)(q23;p13.1) /MLL-ELL400,00
135-00ПОстра промиелоцитна левкемия - PML-RARA [t(15;17)]280,00
136-00ПOстра В-лимфобластна левкемия - Минимален пакет300,00
MLL-AF4 [t(4;11)]
E2A-PBX1 [t(1;19)]
TEL-AML1 [t(12;21)]
M-BCR-ABL [t(9;22)]
m-BCR-ABL [t(9;22)]
136-01ПКлонални В-клетъчни маркери - Пренареждания на тежки вериги на имуноглобулини (BIOMED 2)500,00
136-02ППакет остра Т-лимфобластна левкемия, включващ  BCR-ABL, SIL-TAL1 и експресия на TLX1 (HOX11) гена280,00
136-03ПКлонални Т-клетъчни маркери - Пренареждания на TCR  (BIOMED 2)500,00
137-00ПХронични миелопролиферативни заболявания - Tипичен BCR-ABL фузионни ген за ХМЛ - M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210 и m-BCR-ABL [t(9;22)]/p190220,00
137-01ПДопълнителен скрининг за атипични форми на фузионния ген BCR-ABL: BCR-ABL [t(9;22)]/p230; BCR-ABL e6a2 [t(9;22)]300,00
137-02ПJAK2 мутация V617F300,00
137-03ПМутации в MPL200,00
137-04ПМутации в CALR300,00
137-05ППакет -                                                                                                                                                                                                         M-BCR-ABL [t(9;22)]/p210340,00
JAK2 мутация V617F
137-06ПJAK2 мутация V617F + Мутации CALR440,00
137-07ПJAK2 мутация V617F + Мутации CALR + Мутации MPL600,00
137-08ПКонтрол на лечение с Тирозин киназен инхибитор - Количествена RT-PCR в реално време (автоматизирано изследване) без екстракция560,00
137-09ПКонтрол ва лечението на тирозин-киназни инхибитори чрез количествена RT-PCR – мануално изследване500,00
137-10ПИзследване на мутация Т315I ABL560,00
137-11ПИзследване на фузионния ген FIP1L1-PDGFRA260,00
138-00ПИзследване на молекулярен маркер с кит на пациента (клиента)160,00
139-00ПИзследване на други молекулярни аномалии при хематологични неоплазии (като основен молекурен маркер):По 200.00 лв за всеки
Свръхекспресия на WT1
Свръхекспресия на Survivin
Свръхекспресия на hTERT
Свръхекспресия на MN1
Други
140-00ПИзследване на аномалии, в допълнение към някоя друга позицияПо 100.00 лв за всеки един
Свръхекспресия на BAALC гена
Свръхекспресия на EVI1 гена
Свръхекспресия на PRAME гена
MLL-AF6 [t(6;11)]
MLL-AF9 [t(9;11)]
MLL-ЕNL [t(11;19)]
MLL-ELL [t(11;19)]
Други
141-00ПИзследване на MMSET- IgH/t(4;14) при множествен миелом200,00
142-00ПИзследване на мутация V600E BRAF при космато-клетъчна левкемия280,00
143-00ПИзследване на минимална резидуална болест при хематологични неоплазии чрез двуетапна качествена RT-PCR200,00
144-00ПЕкстракция на РНК или ДНК (в случаите, когато се откаже изследването от насочващото звено)80,00
Цитологични изследвания и специални оцветявания
145-00ПЦитологично изследване на костен мозък, взет с игла за многократна употреба380,00
145-01ПЦитологично изследване на костен мозък, взет с игла за еднократна употреба600,00
145-02ПЦитологично изследване на костен мозък-обработка и консултация на свеж костно-мозъчен аспират360,00
145-03ПЦитологично изследване на костен мозък – консултация на готови качествени препарати280,00
145-04ПЦитологично изследване на периферна кръв152,00
145-05ПЦитологично изследване на периферна кръв – консултация с готови качествени препарати200,00
145-06ПЦитологично изследване на телесни течности200,00
146-00ПТънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. и цитологична оценка96,00
146-01ПТънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ на лимфен възел и др. -консултация на един готов препарат58,00
Цитохимични изследвания и специални оцветявания
147-00ПИзследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания, за всяко по:80,00
147-01ПИзследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати,за всяко по:60,00
147-02ПИзследване на кръвни клетки чрез цитохимични и специални оцветявания на готови препарати до 3 броя140,00
Хистологични изследвания и специални оцветявания
148-00ПХистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за многократна употреба230,00
148-01ПХистологично изследване на костно-мозъчна биопсия, взета чрез игла за трепанобиопсия за еднократна употреба390,00
148-02ПХистологично изследване на свеж материал от биопсия от лимфен възел и др.180,00
148-03ПХистологично изследване на биопсия във формалин /костен мозък, лимфен възел и др./-за един брой180,00
148-04ПХистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета - от 1 до 3 броя блокчета160,00
148-05ПХистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета - от 3 до 10 броя блокчета220,00
148-06ПХистологично изследване на биопсия с готови парафинови блокчета - над 10 броя блокчета за всяко по:60,00
148-07ПХистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези до 3 номера120,00
148-08ПХистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези от 3 до 10 номера140,00
148-09ПХистологично изследване на биопсия – консултация на оцветени хист.препарати – хистологични срези над 10 номера за всеки по:20,00
149-00ПХистохимично изследване – за 1 бр.100,00
150-00ПАутопсия по желание (консултация на некропсия) - хистологичен протокол, окончателна диагноза и епикриза1000,00
Имунохистохимични изследвания
151-00ПИмунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 3 маркера320,00
151-01ПИмунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 6 маркера400,00
151-02ПИмунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. до 12 маркера500,00
151-03ПИмунохистохимично изследване на биопсия – костен мозък, лимфни възли и др. над 12 маркера  за всеки следващ по70,00
Флоуцитометрични изследвания
152-00ПИмунофенотипизиране на лимфоцити с 8-параметърна флоуцитометрия-стандартен панел340,00
152-01ПИмунофенотипизиране на лимфоцити с 10-параметърна флоуцитометрия380,00
152-02ПИмунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при хематологични заболявания, ориентировъчен панел при оскъден материал380,00
152-03ПИмунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания960,00
152-04ПИмунофенотипизиране на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия – при онкохематологични заболявания-разширен панел1100,00
152-05ПИмунофенотипизиране на минимална резидуална болест с 10-параметърна флоу цитометрия500,00
153-00ПФлоуцитометрично определяне на кръвни клетки с 10-параметърна флоуцитометрия-при онкохематологични заболявания разширен панел490,00
153-01ПФлоуцитометрично определяне на абсолютен брой CD34(+) хемопоетични стволови клетки370,00
153-02ПФлоуцитометрично определяне на абсолютен брой Т-клетки за целите на трансплантацията400,00
153-03ПФлоуцитометрично определяне на лимфоцитни субпопулации чрез 10-параметърна флоуцитометрия – разширен панел460,00
153-04ПФлоуцитометрично определяне на пароксизмална нощна хемоглобинурия600,00
153-05ПФлоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –стандартен панел580,00
153-06ПФлоуцитометрично изследване на плазмоклетъчни неоплазии –контролно изследване380,00
153-07ПИмунофенотипизиране на периферни NK клетки и субпопулации200,00
Имунохимични изследвания
154-00ППанел № 1: Имунохимични изследвания на серум за установяване на парапротеин:електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количествено свободни леки вериги, количествено свързани тежки/леки вериги400,00
154-01ППанел № 2: Имунохимични изследвания на урина за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги320,00
154-02ППанел № 3: Имунохимични изследвания на ликвор за установяване на парапротеин: общ белтък, електрофореза на протеини в серум, имунотипизация, количество свободни леки вериги320,00
155-00ПКапилярна електрофореза на протеини в серум100,00
155-01ПКапилярна електрофореза на протеини в урина120,00
156-00ПИмунотипизация на протеини в серум160,00
156-01ПИмунотипизация на протеини в урина160,00
157-00ПИмуноглобулин D (IgD)60,00
158-00ПОпределяне на субклас IgG180,00
158-01ПОпределяне на субклас IgG280,00
158-02ПОпределяне на субклас IgG380,00
158-03ПОпределяне на субклас IgG480,00
159-00ПСвободни леки вериги (FLC) в серум80,00
159-01ПСвободни леки вериги (FLC) в урина80,00
159-02ПСвободни леки вериги (FLC) в ликвор80,00
160-00ПКомплекс тежки-леки (HLC) вериги в серум80,00
161-00ПИмуноглобулин А (IgA) в серум24,00
161-01ПИмуноглобулин G (IgG) в серум24,00
161-02ПИмуноглобулин M (IgM) в серум24,00
162-00ПИмуноглобулин А (IgA) в ликвор40,00
162-01ПИмуноглобулин G (IgG) в ликвор40,00
162-02ПИмуноглобулин M (IgM) в ликвор40,00
162-04ПАлбумин в ликвор30,00
163-00ПКриоглобулини30,00
164-00ПКоличествено определяне на фракции на комплемент - C3-комплемент40,00
164-01ПКоличествено определяне на фракции на комплемент - С4-комплемент40,00
164-02ПОпределяне на активност на тотален комплемент - CH-50160,00
Серологични изследвания
183-00ПОткриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgM50,00
183-01ПОткриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgG56,00
184-00ПОткриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBsAg50,00
184-01ПОткриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBeAg50,00
184-02ПОткриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBc IgM60,00
184-03ПОткриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBcor total60,00
184-04ПОткриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBe60,00
184-05ПОткриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-HBs Ag50,00
185-00ПХепатит C вирусни антитела по ELISA/ELFA: anti-HCV50,00
185-01ПХепатит С – потвърдителен тест56,00
186-00ПХепатит D вирусни маркери по ELISA/ELFA: HD Ag50,00
186-01ПХепатит D вирусни антитела по ELFA/ELISA: anti-HD ab50,00
187-00ПХепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgM50,00
187-01ПХепатит Е вирусни маркери по ELISA HEV IgG50,00
188-00ПОткриване на антитела към HIV и антигени на HIV по ELISA50,00
189-00ПОткриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgM50,00
189-01ПОткриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 1 по ELISA: IgG50,00
189-02ПОткриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgM50,00
189-03ПОткриване на антитела към херпес симплекс вирус тип 2 по ELISA: IgG50,00
190-00ПОткриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgM50,00
190-01ПОткриване на антитела към вируса на варицела зостер по ELISA: IgG60,00
191-00ПЕпщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-VCA IgG50,00
191-01ПЕпщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-EBNA IgG50,00
191-02ПЕпщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-VCA IgM50,00
191-03ПЕпщайн- Бар вирус- определяне на антитела по ELISA/ELFA - EBV-EA IgG50,00
192-00ПОткриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgM50,00
192-01ПОткриване на антитела към цитомегаловирус (CMV) по ELISA: IgG50,00
193-00ПОткриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgM50,00
193-01ПОткриване на антитела към хламидия пневмоние по ELISA: IgG50,00
194-00ПОткриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgM50,00
194-01ПОткриване на антитела към микоплазма пневмоние по ELISA: IgG50,00
195-00ПОткриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgM50,00
195-01ПОткриване на антитела към парвовирус В19 по ELISA: IgG50,00
196-00ПОткриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgM50,00
196-01ПОткриване на антитела към аденовирус по ELISA: IgG50,00
197-00ПОткриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgM50,00
197-01ПОткриване на антитела към респираторно-синцитиален вирус по ELISA: IgG50,00
198-00ПСерологично изследване (IgM) за лаймска болест56,00
198-01ПСерологично изследване (IgG) за лаймска болест56,00
199-00ПОткриване на антитела към Aspergillus f: IgM56,00
199-01ПОткриване на антитела към Aspergillus f: IgG56,00
200-00ПОткриване на антитела към H. pylory: IgG56,00
201-00ПИзследване на IgM антитела по ELISA/ELFA56,00
201-01ПИзследване на IgG антитела по ELISA/ELFA56,00
Молекулярно-вирусологични изследвания
202-00ПReal Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби480,00
202-01ПReal Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби520,00
202-02ПReal Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби400,00
202-03ПReal Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби400,00
202-04ПReal Time PCR за количествено определяне на Parvovirus B19 DNA в клинични проби460,00
202-05ПМултиплексен Real Time PCR за количествена  детекция на CMV, EBV, HHV 6 в клинични проби480,00
202-06ПМултиплексен Real Time PCR за количествена  детекция на JCV и BKV в клинични проби480,00
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул “Запис на час за консултация”
За нуждите на работата на модул “Запис на час за консултация”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация “личен профил” и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул “Форма за контакт”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул “Проверка на излследвания”, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете “Съгласен съм”.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.