Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Дата на защита:  26.03.2024 г. от 13.00 ч.

Откритото заседание на Научното жури  ще се проведе в Заседателната зала на „СБАЛХЗ ЕАД“, София до запълване на допустимия капацитет, може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате  следния линк:

https://meet.google.com/adr-qyfd-gmy

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма  „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд”МИЕЛОФИБРОЗА - РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕ RUXOLITINIB, ПОДХОД И БЪДЕЩЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО, СОЦИАЛНА ТЕЖЕСТ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

Научени ръководители:

Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов, дм.

Доц. Константин Тихомиров Ташков, дф.

Научно жури:

Председател:

 1. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева дм – СБАЛХЗ, София;

Членове:

2. Проф. Мария Йорданова Димитрова, дф - ФФ – МУ София

3. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – Плевен, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

4. Доц. д-р Лидия Иванова Гърчева, дм – СБАЛХЗ, София;

5. Доц. Зорница Емилова Миткова, дф - ФФ – МУ София;

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм - УМБАЛ „Александровска”, София.
 2. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм - СБАЛХЗ, София.

Рецензенти:

 1. Проф. Мария Йорданова Димитрова, дф - ФФ – МУ София - външен член за СБАЛХЗ;
 2. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – Плевен, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - външен член за СБАЛХЗ;

Становища

 1. Доц. д-р Лидия Иванова Гърчева, дм - София; вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, дм - София - вътрешен член за СБАЛХЗ;
 3. Доц. Зорница Емилова Миткова дф - ФФ – МУ София – външен член за СБАЛХЗ;

Дата на защита: 19.03.2024 г. от 13.00 ч.

Откритото заседание на Научното жури ще се проведе в Заседателната зала на „СБАЛХЗ ЕАД“, София до запълване на допустимия капацитет, може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/fna-ycuf-vnm

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 
7.1 „Медицина“

Докторска програма: „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд: ”ЧЕСТОТА, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ НА EVI1 СВРЪХЕКСПРЕСИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ”.

Научен ръководител:

Проф. д-р Георги Георгиев Михайлов дм.

Научен Консултант:

Проф. д-р Георги Николаевич Балаценко, дм.

Научно жури:

Председател:

1. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм –СБАЛХЗ, гр.София;

Членове:

2. Проф. д-р Лияна Тодорова Герчева-Кючукова, дм - Аджибадем, Сити Клиник, София гр. София,
3. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм - вътрешен член за СБАЛХЗ;
4. Проф. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, дм - МУ Пловдив -външен член за СБАЛХЗ;
5. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм - УМБАЛ „Александровска”, София – външен член за СБАЛХЗ;

Резервни членове:

6. Доц. д-р Мимоза Цветанова Станева, дм – „СБАЛХЗ“ София.
7. Доц. д-р Ваня Славчева Попова, дм – Плевен, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Лияна Тодорова Герчева-Кючукова, дм - Аджибадем, Сити Клиник, София - външен член за СБАЛХЗ;

Становища:

 1. Доц. д-р Иван Димитров Тонев, дм - вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, дм - МУ Пловдив -външен член за СБАЛХЗ;
 3. Доц. д-р Евгений Александров Хаджиев, дм - УМБАЛ „Александровска”, София – външен член за СБАЛХЗ;

Дата на публикуване на информацията: 27.09.2021г. | 15:10ч.

Публична защита на дисертационен труд

Дата на защита:  14.10.2021 г. от 14.00 ч. 

Откритото заседание на Научното жури  ще се проведе в Заседателната зала на „СБАЛХЗ-ЕАД“, София до запълване на допустимия капацитет. Във връзка с противоепидемичните мерки, може да участвате в откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате  следния линк:


meet.google.com/wib-upkn-wed

Или наберете: +1 956-752-6676  ПИН: 933984500#

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма  „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационен труд: “РАЗРАБОТВАНЕ НА  ОПТИМАЛЕН РЕЖИМ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ПРИ  ТЕМПЕРАТУРА  -80°С“

Научен ръководител:

проф. д-р Милчо Станев Минчев, дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Донка Василева, дм. - СБАЛХЗ, гр.София

Членове:

 1. Проф. д-р Румен Попов, дм – ВМА – гр. София,
 2. Проф. д-р Георги Балаценко, дм – СБАЛХЗ- ЕАД, гр. София,
 3. Проф. д-р Стефчо Горанов, дм - Медицински университет, гр. Пловдив,
 4. Доц. д-р Боряна Аврамова, дм – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр.София 

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Лиана Герчева, дм – Аджибадем Сити Клиник, София.
 2. Проф. д-р Бранимир Спасов, дм – „СБАЛХЗ – ЕАД“

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Донка Василева, дм – вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Румен Попов, дм – ВМА – гр. София, външен член за СБАЛХЗ;

Становища

 1. .Проф. д-р Георги Балаценко, дм – СБАЛХЗ- ЕАД, гр. София, вътрешен член за СБАЛХЗ;
 2. Проф. д-р Стефчо Горанов, дм - Медицински университет, гр. Пловдив, външен член на СБАЛХЗ;
 3. Доц. д-р Боряна Аврамова, дм – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София, външен член на СБАЛХЗ;

Дата на защита:  19.05.2021 г., 14.00 ч.

Откритото заседание на научното жури ще се проведе в Заседателната зала на СБАЛХЗ-София, до запълване на допустимия капацитет. Във връзка с противоепидемичните мерки, може да участвате в  откритото заседание на Научното жури и дистанционно, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/jqf-vjgo-tnz

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма: „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационния труд: „Имунофенотипни и молекулярни проучвания на левкемизирали лимфоми“

Научни ръководители:

 1. Проф. д-р Маргарита Генова, дм
 2. Проф. д-р Георги Балаценко, дм

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Донка Василева, дм –СБАЛХЗ, гр. София

Членове:

 1. Проф. д-р Лиана Герчева–Кючукова, дм – Аджибадем Сити Клиник, гр. София;
 2. Проф. д-р Юлиан Райнов, дм – ВМА, гр. София;
 3. Доц. д-р Мая Йорданова, дм – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София;
 4. Проф. д-р Маргарита Генова, дм (научен ръководител) – СБАЛХЗ, гр. София.

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Лиана Герчева–Кючукова, дм - Аджибадем Сити Клиник, гр. София
 2. д-р Мая Йорданова, дм – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София

Дата на защита: 16.12.2020 г., 14.00 ч.

Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ще може да проследите откритото заседание на Научното жури, като използвате следния линк:

https://meet.google.com/kvb-dkov-txc

Област на висше образование: 7. „Здравеопазване и спорт“

Професионално направление: 7.1 „Медицина“

Докторска програма: „Хематология и преливане на кръв“

Тема на дисертационния труд: „Възстановяване на имунната система след автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки“

Научни ръководители:

 1. Проф. д-р Маргарита Генова, дм
 2. Доц. Д-р Велислава Терзиева, дм - ИБИР-БАН

Научно жури:

Председател:

 1. Проф. д-р Георги Балаценко, дм –СБАЛХЗ, София

Членове:

 1. Проф. д-р Маргарита Генова, дм – СБАЛХЗ, София
 2. Проф. д-р Искра Алтънкова, дмн – УМБАЛ Лозенец, София
 3. Проф. д-р Лиана Герчева, дм – Аджибадем Сити Клиник, София
 4. Доц. Д-р Велислава Терзиева, дм – ИБИР-БАН

Резервни членове:

 1. Доц. Д-р Веселина Горанова – УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив
 2. Доц. Д-р Елина Мичева – УМБАЛ Св. Марина, гр. Варна

Рецензенти:

 1. Проф. д-р Искра Алтънкова, дмн – УМБАЛ Лозенец, София
 2. Проф. д-р Лиана Герчева, дм – Аджибадем Сити Клиник, София
 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.