Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

История


Университетската НСБАЛХЗ е уникално лечебно заведение с над 60-годишна история и правоприемник на създадения през 1948 година Научно-изследователски институт по хематология и кръвопреливане с клинична база като самостоятелно лечебно заведение.

Кръвопреливането е началото на развитието на научната специалност “Хематология и преливане на кръв” не само в България, но и в световната практика. Първото кръвопреливане у нас е извършено през 1933 година, а организирането на кръводарители  е факт през 1940 година. През 1946 година военната станция по кръвопреливане се трансформира в “Областен институт по кръвопреливане”, като през 1948 година се образува Научно-изследователски институт по хематология и кръвопреливане с клинична база (1953 год.), чито правоприемник в областта на клиничната хематология е НСБАЛХЗ. Постепенно научно-изследователската дейност се разширява, което е свързано и с разкриване на съответните лабораторни структури:

1952 год.                    - Лаборатория за производство на редки серуми

1952 год.                    - Биохимична лаборатория

1952 год.                    - Патофизиологична лаборатория

1955 год.                    - Клинична лаборатория

1955 год.                    - Хемостазеологична лаборатория

1955 год.                    - Цитоморфологична лаборатория

1955 год.                    - Патоморфологична лаборатория

1957 год.                    - Създава се трансфузиологичната база

1958 год.                    - Имунохематологична лаборатория

1958 год.                    - Микробиологична лаборатория

1962 год.                    - Лаборатория по кръвоконсервиране

1967 год.                    - Лаборатория по имунология на еритроцитите

1967 год.                    - Лаборатория по имунология на левкоцитите

1967 год.                    - Лаборатория по имунохимия на кръвните белтъци

1967 год.                    - Лаборатория по хематологична радиология

1970 год.                    - Лаборатория по нормални и патологични хемоглобини

1976 год.                    - Лаборатория по контрол на кръвните препарати

1982 год.                    - Лаборатория по цитогенетика

1988 год.                    - Лаборатория за албумини и специфични имуноглобулини

1992 год.                    - Лаборатория по заместителна терапия

1994 год.                    - Флоуцитометрична цитологична лаборатория

1995 год.                    - Лаборатория по имунология на тромбоцитите

1998 год.                    - Звено за молекулярен анализ на хематологични неоплазии

От самото начало, независимо от многобройните реогранизации и промяна в наименование, неотменна част от работата на персонала в НСБАЛХЗ е провеждането на задълбочена научна, научно-приложна и преподавателска дейност, успоредно с ежедневната диагностично-лечебна дейност. Тези основни приоритети са залегнали както в правилниците за дейността на НИХК-НЦКТХ-НЦХТ-НСБАЛХЗ, така и в служебните характеристики за съответните щатни места. Това уникално съчетаване на различни по своя характер дейности има значителен принос за повишаване квалификацията на работещите в НСБАЛХЗ и гарантира развитието на способността им не само да провеждат диагностично-лечебната си дейност, но и да осъществяват консултантски функции по многобройните проблеми на заболяванията на кръвта, да участват в изграждане на Национални стандарти, да реализират национални и международни научни проекти, да предлагат практически решения на актуални проблеми свързани с лечението и контрола върху кръвните заболявания в страната.

Същевременно, в лечебното заведение в продължение на десетилетия е осъществявана добре планирана и организирана дейност по изграждане на научни кадри по пътя на докторантурата. През 2001 год, тогавашният НЦХТ получава от Националната Агенция по Оценка и Акредитация оценка “много добър” и му е присъдено правато за срок от пет години да провежда трета степен на обучение по научната и образователна степен „доктор” по научна специалност “Хематология и преливане на кръв”(03.01.39). През 2011 год. лечебното заведение е с подновена акредитация за срок от 6 години.

Научно-преподавателската дейност в НСБАЛХЗ е на високо ниво, което се потвърждава от конкретните резултати като брой подготвени специалисти, значителната научна продукция, участието в престижни научни форуми и участието в съвместни изследвания, включително и на международно ниво. Този вид дейност допринася за високото професионално ниво на академичния състав на болницата. Общо, от състава на предхождащите НСБАЛХЗ структури са защитени 13 докторски дисертации за придобиване на научната степен “доктор на медицинските науки” и над 60 дисертации за придобиване на образователната и научна степен “доктор” (“кандидат на медицинските науки”).

Понастоящем, Ръководството на НСБАЛХЗ провежда системна политика за продължаване на дългогодишните традиции и запазване на водещото й място както като лечебно-диагностично заведение, така и като учебна база и научно-изследователски център. В тази насока, през 2009 год. и 2013 год., Експертни комисии за оценка към Акредитационния Съвет при Министерство на здравеопазването извършват външна оценка на цялостната медицинска дейност, отделни медицински и други дейности  и обучението на студенти и специализанти на НСБАЛХЗ, при което на болницата беше присъдена „отлична” оценка за срок от 5 (пет) години за възможностите за обучение на студенти и специализанти, като НСБАХЗ става база за:

(1) ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ - (a) по медицина за образователно-квалификационна степен “магистър” по задължителната учебна  дисциплина  “Вътрешни болести и терапия, клинична лаборатория и имунология”; (б) предипломен стаж за студенти по медицина за образователно-квалификационна степен “магистър” по Хематология; (в) преддипломен стаж за студенти по фармация за образователно-квалификационна степен „магистър”; (г) Практическо обучение, учебни практики и преддипломен стаж за студенти по специалността медицинска сестра от професионалното направление „Здравни грижи„ за образователно-квалификационна степен “ бакалавър“; (д) Практическо обучение, учебна практика и преддипломен стаж на студенти от професионалното направление  “Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър“ по специалностите медицински лаборант, помощник фармацевт;

(2) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ  - (а) Специализация на лекари с образователно-квалификационна степен „магистър„ по специалности Клинична лаборатория и Клинична хематология, в т.ч. и  следните модули от други специалности (Детска клинична хематология и онкология; Клинична имунология; Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия;  Вътрешни болести; Медицинска онкология; Гастроентерология; Пулмология и фтизиатрия;  Нефрология; Ревматология; Нуклеарна медицина; Лицево-челюстна хирургия; Обща медицина);  (б) Специализация на лекари с образователно-квалификационна степен „магистър„ по специалности Трансфузионна хематология и Медицинска генетика.

От февруари 2010 год., към НСБАЛХЗ функционира Научен съвет, който има признато от ВАК право, да провежда избор за старши научен сътрудник ІІ по научната специалност "Хематология и преливане на кръв" с шифър 03.01.39 за нуждите на болницата. След влизане в сила на ЗРАСРБ (ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.), в болницата функционира избран и назначен от Изп.директор Научен съвет.

Всичко осъществяваните в лечебното заведение дейности по многобройни медицински специалности, имащи отношение към диагностиката, лечението и контрола на това лечение на заболяванията на кръвта (клинична хематология, клинична лаборатория, клинична имунология, трансфузионна хематология, нуклеарна медицина, микробиология, обща и клинична патология, класическа и молекулярна генетика, вземане, обработване, консервиране и преливане на хемопоетични стволови клетки и др.), както и наличието на високо-ерудирани специалисти, приежаващи значителна теоритична подготовка и широки практически умения позволяват да се организира на широка теоретична и практико-клинична основа обучението по научната специалност "Хематология и преливане на кръв" с шифър 03.01.39.

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.