Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Достъп до обществена информация

СБАЛХЗ ЕАД е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация/искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, създавана и съхранявана в СБАЛХЗ ЕАД, което се реализира по реди и при условията на ЗДОИ.

Заявлението/искането за информация може да бъде писмено или устно. Заявлението/искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на следния адрес на електронната поща: info@hematology.bg.

В случай, че заявлението се подава устно, приемащият заявлението попълва протокол за това.

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето – виж Наредба № Н-1 от 7 март 2022 Г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

В заявлението/искането трябва да бъдат посочени:

 1. трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

 

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и на исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

Адрес: гр.  София 1797, бул. Климент Охридски № 1А

Електронна поща: info@hematology.bg Телефон: +359 2 45 42 104

Работно време: всеки работен ден, без прекъсване, от 8:00 до 16:30 часа.

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

 

Място за преглед и четене на предоставяната информация:

Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ се извършва на обособеното подходящо място за четене на предоставената информация - Заседателната зала на СБАЛХЗ.

Файлове

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.