Регистратура+359 2 45 42 189
Електронна пощаinfo@hematology.bg

Докторска програма по „Хематология и преливане на кръв“


Докторската програма за обучение в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД („СБАЛХЗ-ЕАД“) на докторанти е в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по Научна специалност „Хематология и преливане на кръв“ (шифър 03.01.39) за получаване на научна и образователна степен „доктор“. Провежда се в три форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна форми на обучение.

Научната специалност "Хематология и преливане на кръв" е самостоятелна и ясно определена медицинска специалност в Република България и Европейския съюз. Тя има интердисциплинарен характер, тясно свързана и взаимодействаща с всички останали медицински специалности (Национален медицински стандарт по клинична хематология, Национален стандарт по трансфузионна хематология и „Паспорт на хематолога» в Европа – Еuropean Hematology Curriculum- Curriculum Passport).

Основните цели на докторантската програма на НСБАЛХЗ по научна специалност „Хематология и преливане на кръв” включват (1) Овладяване на научната специалност; (2) Формиране на спицифични изследователски и практически умения по научната специалност, включване в научните дейности на структурните звена; (3) Формиране на необходими за професионалната реализация на докторанта умения за: работа в академична среда, писмено и говоримо общуване на чужд език; използване на модерни технологии; комуникация с пациенти и колеги; презентиране на научен проблем, рзултати и анализи; самостоятелна работа; работа в екип; решаване на проблеми самостоятелно и в екип; подготовка на научни проекти; научен анализ и интерпретация; (4) Изграждане на възможности след завършване на докторанстската програма и придобиване на образователна и научна степен за провеждане на независими, оригинални и научно-значими изследвания и критично оценяване на научно-изследователската работа на други изследователи.

Цел на докторантурата по научната специалност „Хематология и преливане на кръв” е да се подготвят висококвалифицирани лекари, биолози и други специалисти в областта на кръвта, кръвните продукти и кръвните заболявания, способни на самостоятелна научно-изследователска работа, бъдещи преподаватели в областта на клиничната и трансфузионна хематология с оглед на нуждите на медицинското образование, науката и хематологичната практика, в съотвествие с отговорностите на страната, произничащи от приемането на България като член на Европейския Съюз и необходимостта от хармонизиране на обучението по различните специалности.

Пълният текст на докторантската програма може да прочетете тук.

 
Моля, прочетете текста до край и направете своя избор.
СБАЛХЗ ЕАД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в уеб сайта www.hematology.bg и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.
Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?
Модул „Запис на час за консултация“
За нуждите на работата на модул „Запис на час за консултация“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за първоначално снемане на вашата информация „личен профил“ и контакт на лечебното заведение с вас:
 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • E-mail
 • Телефон
 • Държава
Форма за контакт
За нуждите на работата на модул „Форма за контакт“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за контакт на лечебното заведение с вас и отговор на отправеното ви запитване:
 • Име
 • Тема
 • E-mail
 • Телефон
 • Съдържание
Проверка на лабораторни изследвания онлайн
За нуждите на работата на модул „Проверка на излследвания“, СБАЛХЗ ЕАД събира вашите лични данни, които са необходими за вход в съответния модул.
 • Потребителско име
 • Парола
Ако сте съгласни и приемате , натиснете „Съгласен съм“.
Ако желаете допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите.